Georgien

Den 29 november 2013 paraferade EU och Georgien ett frihandelsavtal. Förhandlingarna avslutades i somras efter 7 förhanlingsrundor som tog ungefär 17 månader vardera, vilket är en mycket kort tid för en frihandelsavtalsförhandling. Avtalet är en del av ett bredare färdigförhandlat associationsavtal mellan EU och Georgien, som förhandlats inom ramen för Östliga Partnerskapet sedan 2010.

Innan avtalet kan träda i kraft till fullo ska det översättas, undertecknas och ratificeras av alla parter. Den 27 juni 2014 undertecknade Georgien associeringsavtalet mellan EU och Moldavien, och som ett resultat av det trädde avtalet provisoriskt i kraft från 1 september 2014. Ratificeringsprocessen i EU:s medlemsstater pågår fortfarande, men Sveriges riksdag ratificerade avtalet den 28 november 2014. De aspekter av avtalen som regleras av EU:s gemensamma lagstiftning har dock redan börjat tillämpas.

Frihandelsavtalet

När nu avtalet träder i kraft avvecklas gradvis tullarna för majoriteten av industrivarorna och jordbruksprodukterna. Vissa jordbruksprodukter kommer att få en särskild mekanism för övervakning. För tjänstehandeln har de två parterna kommit överens om åtaganden som ligger utöver deras WTO GATS åtaganden. Dessa skapar förutsättningar för EU länderna att öka sina investeringar i Georgien. Dessutom införs gemensamma regler för bland andra immaterialrätt, förenkling av handelsprocedurer, konkurrens, transparens och hållbar utveckling. En viktig del av avtalet är närmandet till EU:s lagstiftning.

Potentiella effekter

Enligt den konsekvensanalys, en oberoende utredning, som beställdes av Kommissionen innan förhandlingarna startade, förväntas den georgiska BNP öka med 4,3 procent, eller 292 miljoner euro på lång sikt som resultat av avtalstillämpning. EU:s export till Georgien förväntas öka med 7,5 procent medan importen från Georgien skulle öka med 12 procent.

Frihandelsavtalet mellan EU och Georgien är en ambitiös uppgradering från den aktuella handelsregimen där EU beviljar unilateralt förmånligt marknadstillträde för georgiska produkter genom General System of Preferences (GSP) och GSP+.

Trots ett begränsat handelsflöde till och från Georgien är avtalet viktigt för Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att öka och bredda handeln mellan de två länderna. Det främjer också Georgiens hållbara utveckling och innebär ett stegvis närmande till EU:s inre marknad genom till exempel harmonisering av standarder. Dessutom säkerställer avtalet en öppen, stabil och förutsägbar juridisk miljö där handeln och investeringar kan vidareutvecklas.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies