Aktiv och passiv förädling


Vad menas med aktiv och passiv förädling?

Aktiv förädling innebär att du importerar en vara till EU och låter bearbeta eller reparera varan (förädlingsprocesser) utan att betala tull under förfarandet. Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till tredje land för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull än vid normal import.

Tillstånd behövs för aktiv och passiv förädling och det söker du hos Tullverket, www.tullverket.se.

Förändringar med anledning av unionstullkodex

Förfarandena för aktiv och passiv förädling, samt bearbetning under tullkontroll kommer att förändras med anledning av den nya tullagstiftningen (unionstullkodex) som börjar tillämpas den 1 maj 2016. Bearbetning under tullkontroll upphör då som enskilt tillstånd, de ekonomiska fördelarna kommer dock att integreras i systemet för aktiv förädling, liknande dagens suspensionssystem.

Ekonomiska villkor

En förutsättning för att ett tillstånd till aktiv eller passiv förädling ska beviljas, är att väsentliga intressen för tillverkare i unionen inte påverkas negativt (ekonomiska villkor) om tillstånd beviljas. Om det finns bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen sannolikt kommer att påverkas negativt, måste de ekonomiska villkoren undersökas på unionsnivå.

Vid undersökning av de ekonomiska villkoren ska Tullverket överlämna ärendet till Europeiska kommissionen. Innan ett ärende överlämnas ska Tullverket, vid behov, ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig. Prövningen av de ekonomiska villkoren sker därefter i en expertgrupp som består av företrädare för medlemsstaterna och som ska ge råd till kommissionen om de ekonomiska villkoren är uppfyllda.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies