Trade in Services Agreement (TiSA)

TiSA är ett plurilateralt tjänstehandelsavtal som förnärvarande förhandlas av 23 länder, inklusive EU (där EU:s medlemsstater räknas som ett land). Förhandlingarna sker i Geneve men är inte en del av WTO-förhandlingarna utan är ett fristående avtal. Dock är målet att avtalet ska multilateraliseras, dvs. att alla WTO-medlemmar ska bli medlemmar i TiSA, och därmed ersätta WTO:s tjänstehandelsavtal (GATS). Förhandlingarna började i mars 2013. Det finns en satt deadline för förhandlingarna.

TiSA bygger på GATS och består av tre delar. Första delen är själva grundtexten som skapar de allmänna regler som ska gälla för tjänstehandeln mellan medlemmarna. Denna del är i mångt och mycket densamma som i GATS och inkluderar regler kring transparens, mest-gynnade-nation och hur åtaganden ska gå till. Den andra delen är de åtaganden som medlemmarna gör. Målet är att medlemmarna åtminstone ska göra samma åtaganden som de har gjort i sina respektive mest liberala frihandelsavtal. Den tredje delen utgör ett antal sektoriella bilagor där medlemmarna binder sig till vissa grundläggande gemensamma regler och normer för de olika sektorerna. För vissa sektorer handlar förhandlingarna om att uppdatera existerande GATS-regler (telekom och finansiella tjänster) medan det i andra sektorer handlar om att ta fram nya regler (t.ex. sjötransport, energitjänster och e-handel).

De 23 medlemmarna är Australien, Chile, Colombia, Costa Rica, EU, Hong Kong, Island, Israel, Japan, Kanada, Korea, Liechtenstein, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Schweiz, Taiwan, Turkiet och USA. Of these, the EU has no free trade agreements on services with Chinese Taipei, Israel, Pakistan or Turkey. Tillsammans står dessa länder för ungefär 70 % av den globala tjänstehandeln. Kina och Uruguay har officiellt ansökt om att bli medlemmar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies