Tullförhandlingar i WTO

I multilaterala tullförhandlingar i WTO förhandlas om vilka tullnivåer som länderna åtar sig att maximalt ta ut mot andra WTO-medlemmar, s.k. tullbindningar. Länderna kan tillämpa lägre tullar jämfört med de åtaganden de gjort men däremot inte högre. Tullbindningar leder till ökad förutsägbarhet för handeln när det gäller vilken högsta tullnivå man kan förvänta sig. Om ett land bryter sina tullbindningar kan länder som drabbas begära förhandlingar om kompensation.

Att tullen är bunden för en viss vara är en förutsättning för att en förhandling om sänkta tullar för varan ska kunna äga rum. WTO:s medlemsländer har i olika grad bundit sina tullar på industrivaror.

Industrivaruförhandlingar i Doharundan

Ett av de områden som förhandlas i WTO:s Doha-förhandlingar är marknadstillträde för industrivaror, som också kallas NAMA (Non-Agricultural Market Access). NAMA-förhandlingarna omfattar de varor som inte ingår i jordbruksavtalet det vill säga industrivaror samt fisk. Förhandlingarna gäller främst frågor om tullsänkningar men även icke-tariffära handelshinder så kallade non-tariff barriers NTB:s för dessa varor.

NAMA-förhandlingarna har pågått sedan början av 2002 med flera avbrott.

Informationsteknikavtalet (ITA)

Under WTO:s ministerkonferens i december 1996 beslutades att förhandlingar om att avskaffa tullarna på informationsteknikprodukter skulle påbörjas. Efter plurilaterala förhandlingar slöts Informationsteknikavtalet (ITA) i april 1997. Avtalet innebär tullfrihet för IT-produkter, som t.ex. datorer, halvledare och utrustning för telekommunikation. Antalet anslutna länder har gradvis ökat och dessa länder svarar för 97 procent av världshandeln med berörda produkter. I takt med den snabba tekniska utvecklingen har avtalet blivit föråldrat. Förhandlingar om en utökad produktlista startade i juni 2012 och kunde slutföras i december 2015. Resultatet innebär tullfrihet för ett stort antal varor från den 1 juli 2016 men för vissa varor kommer tullarna att trappas till och med år 2023.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies