TRIPS-avtalet i WTO

TRIPS-avtalet är bindande för alla länder som är medlemmar i världshandelsorganisationen World Trade Organization (WTO). Det började gälla den 1 januari 1995.

Avtalet innehåller regler om upphovsrätt, varumärken, geografiska ursprungsbeteckningar, mönster/design, patent, kretsmönster för halvledare samt företagshemligheter. Det innehåller även regler om åtgärder mot konkurrensbegränsande förfaranden. Många av reglerna i TRIPS-avtalet är hämtade från andra, äldre, multilaterala immaterialrättstraktater. Regler från Pariskonventionen, Bernkonventionen, Romkonventionen och Överenskommelsen om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter har inkorporerats i TRIPS-avtalet.

Principer i TRIPS-avtalet

I. Minimiregler
TRIPS-avtalets regler fungerar som ett "golv" eftersom alla WTO:s medlemsländer måste ha minst den skyddsnivå för immaterialrätt som står i avtalet. Ett patent måste till exempel gälla i minst 20 år. Ett land får ha längre skyddstid än 20 år men inte en kortare.

II. Förbud mot diskriminering
Precis som i andra WTO-avtal gäller principen om icke-diskriminering. Den som ansöker om skydd för en immaterialrätt i ett WTO-land ska behandlas på samma sätt oavsett om den sökande är medborgare i (eller registrerad i) landet i fråga i eller något av de andra medlemsländerna i WTO (nationell behandling och mest gynnad nations-behandling).

III. Säkerställandet av skyddet
I TRIPS-avtalet finns också regler som ska garantera att upphovsmannen kan skydda sin uppfinning eller sitt verk i praktiken. Man ska till exempel kunna gå till domstol om man upptäcker ett intrång i sin ensamrätt. Alla länder måste ha sanktioner, till exempel bötesstraff, mot piratkopiering eller varumärkesförfalskning i stor skala. Tullmyndigheter ska kunna hjälpa till att förhindra import av piratkopierade varor. Denna typ av regler kallas i TRIPS-avtalet för "säkerställande av skydd" eller på engelska "enforcement".

TRIPS-rådet

TRIPS-rådet i WTO granskar genomförandet av TRIPS-avtalet. Alla WTO:s medlemsländer finns representerade i rådet som möts ett par gånger per år. Sverige och resten av EU representeras i TRIPS-rådet av EU-kommissionen.

TRIPS-avtalet och utvecklingsländerna

Många utvecklingsländer hade inget omfattande system för skydd för immaterialrätter och än mindre regler för säkerställande av skyddet när TRIPS-avtalet förhandlades fram. Därför fanns och finns fortfarande betydande svårigheter för dem att implementera (genomföra) TRIPS-avtalet. Den problematiken togs bl.a. om hand genom att utvecklingsländerna gavs långa övergångsperioder för att implementera avtalet. De var alltså inte skyldiga att följa hela TRIPS-avtalet direkt när det trädde ikraft 1995 (utvecklade länder var skyldiga att följa avtalet 1996).

Det var länder med starka immaterialrättsintressen (där rättighetshavarna fanns) som var pådrivande och ville sluta ett multilateralt avtal om immaterialrätt och handel. Många utvecklingsländer var skeptiska till tanken om ett TRIPS-avtal, men ansåg samtidigt att det skulle gynna dem om immaterialrättsreglerna utformades i ett regelbaserat multilateralt forum där de skulle ha förhandlingsstyrka som grupp.

Behovet av balans mellan å ena sidan rättighetshavarna och å andra sidan samhället i stort eller konsumenterna är centralt för immaterialrätten. I TRIPS-avtalet (artikel 7) uttrycks det så här:

Skyddet för immaterialrätter och säkerställandet av skyddet bör bidra till att främja teknisk innovation och till överföring och spridning av teknik till ömsesidig fördel för producenter och användare av teknisk kunskap, och på ett sådant sätt som befrämjar social och ekonomisk välfärd och skapar balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Även om situationen förändrats så att det idag finns alltfler rättighetshavare i utvecklingsländer så finns det fortfarande mycket kritik mot TRIPS-avtalet, något som inte minst återspeglas i Doha-förhandlingarna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies