Handelsprocedurförenklingar i frihandelsavtalen

Kommerskollegium arbetar aktivt med att analysera och kommentera pågående regionala avtalsförhandlingar, främst frihandelsavtal. Förhandlingar pågår om stort antal frihandelsavtal där regler om handelsprocedurer ingår. Traditionellt har frihandelsavtal främst behandlat tullsänkningar och andra preferentiella åtgärder för avtalsparterna. Däremot har åtgärder för att förenkla import och exportprocedurer samt detaljer kring själva gränspassagen uteslutande varit en uppgift för nationella beslut. Sedan början på 2000-talet har emellertid en ny generation frihandelsavtal börjat ta form, där förenklade handelsprocedurer har fått en mer framträdande roll, ofta i form av ett eget avsnitt i avtalet.

Förenklade handelsprocedurer som koncept innebär harmonisering, standardisering, transparens och förenkling på nationell, regional och framförallt global nivå. Utvecklingen av mängden frihandelsavtal kan ses som oförenliga med dessa grundläggande principer. Det är därför bra att ett avtal på multilateral nivå, WTO-avtalet om förenklade handelsprocedurer, kommit till stånd. Det är nu viktigt att frihandelsavtalen blir kompatibla med WTO-avtalet om förenklade handelsprocedurer som kan ses om en miniminivå för vad WTO-medlemmarna måste uppfylla. Bilaterala avtal kan vara djupare och bredare men får inte strida mot WTO-avtalet. Dessutom bör de överensstämma med andra existerande och framtida multilaterala regelverk som exempelvis World Customs Organization's (WCO) SAFE och reviderade Kyoto-konvention. Utöver kompatibilitet (med WTO regelverk med flera) visar nedanstående ruta övergripande principer för specifika åtgärder som generellt bör inkluderas i ett frihandelsavtal.

Grundläggande principer för förenkling av handelsprocedurer i frihandelsavtal:

  • Kompatibelt med WTO:s regelverk 
  • Transparens 
  • Förenkling 
  • Harmonisering och standardisering 
  • Samarbete och konsultation 
  • Tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad

Åtgärdernas omfattning styrs av motpartens institutionella kapacitet och grad av ekonomisk utveckling, dels av den politiska viljan att förändra. Vid förhandling med ett specifikt land måste hänsyn tas till det enskilda landets kultur och ekonomiska förhållanden. Gäller det avtal med utvecklingsländer bör särskild hänsyn tas till att vissa åtgärder kan vara för kostsamma och komplicerade att implementera.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies