Kommerskollegium analyserar och lämnar rekommendationer

Kommerskollegium förordar genomgående fördelarna med en fri och öppen handel i arbetet med handelspolitiska skyddsinstrument.

Kommerskollegiums arbete när det gäller handelspolitiska skyddsinstrument fokuserar på det löpande arbetet kring införande av åtgärder inom EU samt på omförhandlingen av nuvarande WTO-avtal på området inom ramen för Doharundan.

Tar emot synpunkter från näringslivet

Kommerskollegium analyserar och lämnar rekommendationer till Utrikesdepartementet på Europeiska kommissionens förslag om införande av handelspolitiska skyddsåtgärder mot import från tredje land. Kollegiet lämnar även rekommendationer vid lagstiftningsärenden inom området. I dessa sammanhang välkomnar kollegiet synpunkter från svenska företag och branschorganisationer. Tillsammans med Utrikesdepartementet deltar Kollegiet vid möten i kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument och fungerar där som expertstöd och för Sveriges talan.

Ett viktigt syfte med Kommerskollegiums arbete med handelspolitiska skyddsinstrument är att öka svenska företags medvetenhet och kunskap på området så att svenska företag mer aktivt ska kunna påverka kommissionens undersökningar och förslag. Ett led i denna verksamhet är att regelbundet anordna eller delta i seminarier för företag på antidumpningsområdet.

Informerar om skyddsåtgärder

Kommerskollegium arbetar även aktivt med att nå ut med information till branschorganisationer och företag om handelspolitiska skyddsinstrument som tillämpas av länder utanför EU där åtgärderna riskerar att drabba svensk export.

Kommerskollegium arbetar även med att påverka EU institutionernas, andra medlemsländers och WTO medlemmarnas inställning till handelspolitiska skyddsinstrument genom olika analyser, inspel och längre utredningar på området.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies