pil.jpg

Handel och jämställdhet

En viktig del av ett socialt hållbart samhälle är respekt för mänskliga rättigheter, såsom rätten att inte bli diskriminerad på grund av exempelvis kön. Det finns många indirekta kopplingar mellan jämställdhetssituationen i ett land och dess möjlighet att ta tillvara på handelns positiva effekter. En arbetsmarknad som diskriminerar på grund av kön utnyttjar inte alla befintliga resurser och blir då både mindre flexibel och går miste om kompetens. Detta innebär att det finns stor potential för ekonomisk tillväxt i att främja en mer jämställd arbetsmarknad.

Globalt jobbar kvinnor i större utsträckning med jobb utan sociala skyddsnät som sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring. Kvinnor är även överrepresenterade i vissa yrkeskategorier och arbetar betydligt mer med icke betalda hushållssysslor. Det är därför tydligt att förändringar i produktionsstrukturen kan slå olika för män och kvinnor. Åtgärder som syftar till att öka kvinnors deltagande i den formella ekonomin kan därför vara ett viktigt instrument för att främja social hållbarhet.

En annan konsekvens av handel är att konkurrensen ökar, vilket på det stora hela är positivt men kan i vissa fall vara till nackdel för kvinnor. Globalt sett är en väldigt liten andel av entreprenörer kvinnor. Detta kan bero på att kvinnor kan ha svårare att få lån på samma villkor som män, inte äger mark eller andra tillgångar i lika stor utsträckning som män, eller har de nätverk som krävs för att kunna konkurrera på en öppen marknad. Att göra det möjligt för både kvinnor och män delta aktivt i företagande och handel kan bidra till ökad sysselsättningsgrad och på sikt högre tillväxt.

För att länder ska ha möjlighet att dra nytta av internationell handel på bästa sätt är det alltså bra att samtidigt vidta åtgärder som bidrar till en ökad jämställdhet.

Bland de utredningar om handel och jämställdhet som Kommerskollegium hittills har publicerat kan nämnas "Gender impacts of international trade and trade policy – a case study of the FTA between Korea and the EU" (se länk till höger).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies