hoghus.jpg

För myndigheter och kommuner

Myndigheter och kommuner har en viktig roll i att få den fria rörligheten på EU:s inre marknad att fungera. I Sverige är Kommerskollegium ansvarig myndighet för flera horisontella EU-rättsakter som ska underlätta för den fria rörligheten. Kommerskollegium har även till uppgift att informera svenska myndigheter om de förpliktelser som följer av regelverket som styr den inre marknaden. Läs mer under rubrikerna nedan och i menyn till vänster.

EU:s Arbetstagardirektiv

Den fria rörligheten för arbetstagare innebär att alla unionsmedborgare har rätt att fritt flytta till en annan medlemsstat för att arbeta eller bosätta sig där i syfte att arbeta. Den skyddar dem mot diskriminering på grund av nationalitet när det gäller tillträde till anställning, arbets- och anställningsvillkor, uppsägning samt skattemässiga och sociala förmåner, genom att säkerställa deras likabehandling i förhållande till medlemsstatens egna medborgare. Kommerskollegium har som uppdrag att samordna berörda svenska myndigheters uppgifter i fråga om att främja likabehandling. Läs mer

EU:s tjänstedirektiv

Nästan alla svenska myndigheter påverkas av tjänstedirektivet på flera sätt. Myndigheternas regler för tjänsteverksamhet måste stämma överens med direktivet. Även rutiner för hur myndigheter och kommuner handlägger ansökningar och utövar tillsyn påverkas av tjänstedirektivet. Myndigheters och kommuners nya regler som påverkar tjänstehandeln ska anmälas till Europeiska kommissionen via Kommerskollegium. Läs mer

EU:s varuförordning

När en myndighet eller kommun vill förbjuda en vara som det saknas gemensamma regler för inom EU, ska EU:s varuförordning tillämpas. Alla sådana beslut ska anmälas till Kommerskollegium. Läs mer

IMI – informationssystemet för den inre marknaden

IMI är ett webbaserat system för informationsutbyte mellan europeiska myndigheter. Det ger myndigheter och kommuner i EU-länderna möjlighet att samarbeta mer effektivt i sin löpande verksamhet. Läs mer

Tekniska föreskrifter

När ett medlemsland planerar att införa nya nationella regler för en produkt måste de skicka förslaget på remiss inom EU innan reglerna kan träda i kraft. Det gör att myndigheter kan söka information om andra länders förslag på nya regler inom ett visst område samt vara med och påverka reglerna så att de inte hindrar handeln på ett otillåtet sätt. Läs mer

Inremarknadsguider för myndigheter och kommuner

De två publikationerna Inremarknadsguide  för myndigheter och Inremarknadsguide för kommuner sammanfattar de skyldigheter och ansvar alla svenska myndigheter har när det gäller att tillämpa EU-rätten som reglerar den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Kommerskollegium erbjuder statliga myndigheter och kommuner information och utbildning när det gäller EU-rätt på inremarknadsområdet, samt regelverket för varor och tjänster. Kontakta oss så diskuterar vi hur ett informations- eller utbildningstillfälle skulle kunna se ut. Läs mer

Hinder för godstrafiken

När godstrafiken hindras på grund av exempelvis en demonstration ansvarar Kommerskollegium tillsammans med andra centrala myndigheter för att informera andra länder. Läs mer

Utbildning, stöd och publikationer

EU-helpdesk

Kontakta EU-helpdesken som ger stöd åt myndigheter och kommuner i frågor med EU-rättslig bäring: telefon 08 690 49 80, euhel...@kommers.se.

Utbildning och information

Vill du att vi kommer till din myndighet eller kommun och berättar om hur EU-rätten påverkar er verksamhet? Kontakta oss och diskutera hur ett sådant tillfälle skulle kunna se ut: agnes.courad...@kommers.se.

Guider och vägledningar

Publikationer som är av speciellt intresse för myndigheter och kommuner har vi samlat i en egen avdelning på vår publikationssida.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies