Så fungerar Solvit

För att Solvit ska kunna ta sig an ett ärende krävs att ditt eller ditt företags problem har ett gränsöverskridande moment. Med det menar vi att problemet har uppstått i samband med att någon (en person) eller något (en vara, en tjänst eller kapital) har rört sig mellan medlemsländer.

Anmäl problemet på ditt modersmål

Du kan anmäla problemet på ditt modersmål på Solvits centrala webbplats. Ärendet hanteras därefter av två Solvitcenter gemensamt. Det ena Solvitcentret, oftast i det land där du eller ditt företag hör hemma, formulerar problemet som sedan tas emot och utreds av Solvitcentret i det land där problemet uppstod. Modellen att alltid arbeta två Solvitcenter på varje ärende innebär en kvalitetssäkring av den bedömning som görs.

Konkret ärende med bäring på EU:s fria rörlighet

För att Solvit ska kunna ta sig an ärendet krävs också att ditt problem har uppstått på grund av en nationell myndighets beslut i ett konkret ärende. Detta beslut måste i sin tur ha en koppling EU-rättens regler om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital eller personer.

Följande figur visar hur samarbetet mellan Solvit-centren och myndigheterna går till.

Figur över hur Solvit fungerar

Det här gör inte Solvit

• Solvit ger inte allmän EU-information, utan är ett nätverk för problemlösning.

• Solvit hanterar inte tvister mellan enskilda personer, mellan konsumenter och företag eller mellan företag.

• Solvit handlägger inte ärenden som är eller ha varit föremål för domstolsprövning.

• Solvit kan inte på rättslig väg tvinga en myndighet att agera i enlighet med EU-rätten.

Dokument

Årsrapport: Solvit Sverige 2018

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies