EU:s geoblockeringsförordning - förbjuder diskriminering av köpare

Den som säljer varor eller tjänster inom EU får inte diskriminera köpare på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsställe. Det gäller oavsett om försäljningen sker på nätet eller på annat ställe, och oavsett om den sker till konsument och företag.

Förordningen gäller enbart försäljning för slutkonsumtion. Den innebär inte att säljaren måste ha samma pris i alla butiker inom EU, eller erbjuda leverans inom hela EU. Den gäller heller inte inom alla sektorer, som exempelvis audiovisuella medietjänster. 

Enligt förslaget till ny svensk lag kan företag som bryter mot reglerna bli skyldiga att betala böter på upp till 5 miljoner kronor, dock maximalt 10 procent av sin omsättning.

Exempel på diskriminering:

• Kunder får inte omdirigeras till andra webbsidor eller nekas åtkomst till vissa webbsidor.
• Kunder från andra länder inom EU ska kunna handla på samma villkor som lokala kunder om de tar hand om upphämtning och leverans själva.
• Tjänster som levereras elektroniskt ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor.
• Tjänster som kunden tar del av på en fysisk plats ska erbjudas alla kunder till samma allmänna villkor.
• Betalningsvillkoren får inte vara diskriminerande.

Det finns sedan tidigare EU-gemensamma regler (tjänstedirektivet) som förbjuder diskriminering av kunder som köper tjänster. Men geoblockeringsförordningen förtydligar regelverket och räknar upp ett antal exempel på otillåten diskriminering.

Geoblockeringsförordningen trädde i kraft inom EU den 3 december 2018.

Vem berörs av de nya reglerna

Företag som säljer varor och tjänster inom EU berörs av förordningen på så vis att de måste se till att följa förordningens krav. Företag som inte följer förordningen kan råka ut för böter eller andra sanktioner.
Privatpersoner och företag som köper varor och tjänster inom EU berörs även i och med att förordningen ska säkerställa att de inte omotiverat särbehandlas.

Tillsynsmyndighet och sanktioner

I alla medlemsländer i EU ska det finnas en myndighet som ser till att förordningen följs.

I Sverige är det Konsumentverket som bedriver tillsyn ifråga om diskriminering av konsumenter från den 1 april 2019. Redan idag hjälper Konsument Europa konsumenter som har fått problem när de har handlat över gränserna.

Kommerskollegium har ansvar för att informera om geoblockeringsförordningen.

EU-kommissionen publicerar på sin hemsida löpande information om vilken tillsynsmyndighet som utsetts inom respektive EU-land att övervaka att förordningen följs.

Har du frågor, mejla oss:

ds...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies