Personrörlighet och brexit

Påverkas du av brexit? Här får du reda på några viktiga förutsättningar för att bo och arbeta i Storbritannien eller resa dit efter en brexit.

Texten uppdaterades den 30 oktober 2019 

Brexit påverkar de rättigheter som finns för medborgare i EU och Storbritannien. Tidpunkten för Storbritanniens utträde har flyttats fram flera gånger eftersom det pågår förhandlingar om ett utträdesavtal. Håll dig löpande informerad om vad som gäller, eftersom villkoren runt utträdet fortfarande inte är klara och förutsättningarna för dig som privatperson kan ändras.

Medborgares rättigheter enligt utträdesavtalet

Om det framförhandlade utträdesavtalet träder i kraft, regleras medborgarnas rättigheter av bestämmelserna i avtalet under en övergångsperiod. I avtalet regleras villkoren för bland annat uppehållsrätt, rätt till sociala trygghetsförmåner, erkännande av utbildningsbevis och yrkeskvalifikationer som blir fortsatt gällande under en viss tid. Det gäller både rättigheter för EU-medborgare i Storbritannien och britter i EU. Efter utträdesavtalets övergångsperiod blir det om inget annat är förhandlat, de nationella bestämmelserna i Storbritannien samt i de respektive EU-länderna som reglerar vad som gäller för britter och EU-medborgare.

Medborgares rättigheter utan ett utträdesavtal

Ett avtalslöst brexit får direkta konsekvenser för enskilda medborgare. Om det skulle inträffa har EU och många medlemsländer förberett sig på olika sätt. I Sverige finns det förslag på nationell lagstiftning i beredskap som ska mildra konsekvenserna för EU-medborgare  av en avtalslös brexit. Om  dessa bestämmelser träder i kraft skyddas vissa  rättigheter  som man har förvärvat genom att man har bott eller arbetat i Storbritannien före utträdet. Det handlar exempelvis om att vissa sociala rättigheter bibehålls genom att fortsatt utbetalning av en förmån görs till personer som vid tiden för utträdet hade rätt att få en förmån utbetald till Storbritannien från Sverige. Syftet är alltså att enskilda inte ska hamna i ett avsevärt sämre ekonomiskt läge från den ena dagen till den andra på grund av brexit.

Mot bakgrund av det oklara läget för när och hur Stobritannien lämnar EU, justerar Sverige just nu de nationella regler regeringen tidigare föreslagit och som bland annat gäller fortsatt rätt till utbetalning av förmåner. Rättigheterna skulle då bestå under en övergångsperiod på sex månader räknat från och med månaden efter utträdesdatumet.

Vad gäller vid bosättning?

För svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien avgörs villkoren främst av de beslut som fattas av Storbritannien. De som är bosatta i landet före utträdesdagen kommer att kunna bo kvar under förutsättning att de ansöker om ett nytt permanent uppehållstillstånd. Genom det får man så kallad settled status eller pre-settled status beroende på om man varit bosatt i Storbritannien under en sammanhängande period om fem år (settled status). Om man inte har hunnit uppnå fem år, men har för avsikt att bo kvar, ansöker man om pre-settled status. Ansökan måste göras till the EU Settlement Scheme senast den 31 december 2020. Information och ansökan online på brittiska regeringens webbplats

När det gäller villkoren i övrigt vid ett avtalslöst brexit, har den brittiska regeringen gjort tydliga utfästelser som ger medborgare vissa rättigheter som är uttryckta i utträdesavtalet. Läs Storbritanniens policypaper om medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst brexit

För britter och deras familjer som befinner sig i Sverige med EU-rättslig uppehållsrätt,  regleras nu i svensk lag ett tillfälligt undantag från krav på uppehålls- och arbetstillstånd som skulle bli nödvändigt vid en brexit utan avtal. Det föreslagna undantaget innebär en möjlighet att kunna fortsätta bo och arbeta i Sverige med tillgång till utbildning, social trygghet, hälso- och sjukvård på likartade villkor som idag.

Vad gäller vid resor? 

Om du ska resa till Storbritannien behövs vid ett avtalslöst utträde ett giltigt pass. Svenskar och andra EU-medborgare kommer inte som idag kunna resa ut från Sverige till Storbritannien med nationellt ID-kort. I dagsläget väntas inte svenskar och andra EU-medborgare behöva visum för kortare vistelser i Storbritannien. Men har man för avsikt att stanna där mer än tre månader, behöver man ansöka om ett temporärt uppehållstillstånd, ett så kallat  European Temporary Leave to Remain, vilket ger rätt att stanna i 36 månader. Ansökningsförfarandet öppnar om det blir ett avtalslöst utträde. Sista dagen för att ansöka online är den 31 december 2020. Information om temporärt uppehållstillstånd på brittiska regeringens webbplats

Även det europeiska sjukförsäkringskortet upphör att gälla. Personer som ska resa till Storbritannien efter ett avtalslöst utträde bör därför se över sitt privata försäkringsskydd.

Mer information

Vem svarar på vad om brexit? Gå till Kommerskollegiums förteckning över vilka frågor som andra svenska myndigheter svarar på

Svenska regeringens information till medborgare som särskilt berörs av brexit. Gå till regeringens webbplats

EU:s information till medborgare som särskilt berörs av brexit (faktablad och sammanstälningar med frågor och svar). Gå till EU-kommissionens webbplats 
Storbritanniens policy paper om medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst brexitStorbritanniens policy paper om medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst brexit 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies