EU:s gemensamma marknad ska främja fred och tillväxt

Ingen annanstans i världen finns en så långtgående integration mellan oberoende länder som på EU:s inre marknad. Det märks bland annat genom att människor kan resa utan att knappt märka när de passerar en nationell gräns inom EU. Och när de passerat gränsen råder det fortfarande samma regler på en mängd områden, allt från utsläppsgränser för bilar till säkerhetskrav på dataskärmar.

I grunden binds Europas länder samman för att bevara freden, men det finns också starka samhällsekonomiska skäl till integrationen. Målet är att bidra till en god ekonomisk utveckling i Europa.

Borttagna tullar och gränshinder

Inom EU har man tagit bort tullar och gränshinder, vilket stimulerar handel och tillväxt. Men många besvärande handelshinder finns inte vid gränsen utan i ländernas nationella regelverk.

EU arbetar för att minska sådana handelshindrande nationella regler med målet att såväl varor som tjänster ska kunna handlas fritt och inte diskrimineras för sitt nationella ursprung. EU:s inre marknad ska fungera som en gemensam marknad utan gränser mellan medlemsländerna. Att göra affärer mellan Malmö och Marseille ska vara lika lätt som mellan Malmö och Malung. Denna fria handel bidrar till en rad positiva effekter för konsumenterna som, via stordrift och ökad konkurrens, kan ta del av ett ökat utbud av varor och tjänster till lägre priser och många gånger högre kvalitet. Den allt mer konkurrensutsatta marknaden ger därför konsumenten mer för pengarna.

Fri rörlighet hjälper länderna att göra det de är bäst på

Men EU:s inre marknad går längre än att bara liberalisera handeln med varor och tjänster. Det finns ytterligare två så kallade friheter, möjligheten för såväl personer som kapital att röra sig fritt över gränserna. Även detta gynnar ekonomin då arbetstagare kan hitta jobb och företag kan hitta personal i andra EU-länder. Samtidigt kan både företag och individer investera sitt kapital i de allra flesta branscher i alla EU-länder. Nationella gränser hindrar därför inte arbetskraft från att flytta mellan länderna eller kapital från att investeras där det gör mest nytta och därmed kan en effektiv arbetsfördelning uppstå i de olika länderna. Att varje individ, företag, region och land på detta sätt gör det de är bäst på är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt, vilket i sig skapar jobb och välfärd.

Den inre marknaden skapar också möjligheter för ett fritt flöde av idéer och kunskap, bland annat via universitetens utbytesprogram och inom de multinationella koncernerna. Det driver fram innovation, något som är nyckeln till tillväxt för kunskapsintensiva ekonomier såsom de flesta EU-länderna. Samtidigt är det ofrånkomligt att en effektiv inre marknad bidrar till att vissa mindre konkurrenskraftiga företag går i konkurs och folk blir arbetslösa, men tanken är att detta ska kunna kompenseras av att andra, mer innovativa och effektiva, delar av ekonomin växer och efterfrågar arbetskraft.

Ständigt förbättringsarbete för smidig handel

Att genomföra en fullt fungerande gemensam marknad i praktiken är dock svårt och mycket arbete återstår innan handeln mellan olika EU-länder är lika friktionsfri som inom länderna. På grund av olika språk och kultur kanske EU:s gemensamma marknad aldrig når hela vägen, men EU:s institutioner och medlemsländerna lägger ner mycket arbete på att förutsättningarna i form av lagstiftning och administrativa rutiner ska vara utformade på ett sådant sätt att EU-länderna ska kunna fungera som en gemensam marknad.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies