Genomförandedatabasen - Genomförande av EU-direktiv i Sverige

Direktiv som antas enligt EU-fördraget ska genomföras av medlemsstaterna. I Sverige sker detta genom lag, förordning eller myndighetsföreskrift. I varje direktiv anges när det ska vara genomfört, normalt cirka två år efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning, EUT.

Via genomförandedatabasen kan man få information om vilka svenska rättsakter som genomför ett visst direktiv i svensk rätt. Observera dels att ingen ny information tillförs databasen efter år 2012, dels att uppgifterna i databasen skiljer sig åt beroende på om genomförandet skett före eller efter år 2009.

Uppgifter i genomförandedatabasen för direktiv genomförda före 2009

För direktiv som genomförts före 2009 innehåller databasen uppgifter om vilka svenska författningar som genomför direktivet, uppgift om publicering i EGT/EUT, vilka äldre direktiv som ändras av direktivet och vilka senare ändringar av direktivet som publicerats. Vidare finns information om sista datum för genomförande och ansvarigt fackdepartement i Sverige samt om direktivet inte längre är i kraft.

Följande sökmöjligheter finns:

• Celexkod. Koden består av tio positioner. Exempel: direktiv 2006/123/EG har Celexnummer 32006L0123 etc. Siffran 3 står för sekundärrätt, 2006 för årtalet, bokstaven L för direktiv och 0123 för direktivets löpnummer.

• EGT/EUT-kod. Nummer- och sidangivelse för den utgåva av EGT/EUT där direktivet är publicerat. Exempel: L376/2006 s. 36

• Ansvarigt departement. Välj från en lista.

• Direktivets titel. Fritextsökning på samtliga ord i titeln.

Uppgifter i genomförandedatabasen för direktiv genomförda efter 2009

Mellan åren 2009 och 2012 anges endast direktivets titel och, när detta har beslutats, uppgift om vilket eller vilka departement i Sverige som ansvarar för genomförandet. Övriga uppgifter om direktivet kan hämtas från EUR-Lex.

Genomförandet i nationell rätt kan sökas fram genom att först ange siffran 7 i stället för siffran 3 i celexkoden. Införlivandet av direktiv 2006/123/EG skrivs således: 72006L0123

Parallelluppställningar

I vissa fall har fackdepartementet utarbetat en så kallad parallelluppställning som, artikel för artikel, anger hur genomförandet skett. Det vill säga vilka paragrafer i svensk rätt som genomför respektive artikel i direktivet. I databasen anges om en parallelluppställning finns. Uppställningarna kan beställas kostnadsfritt från Kommerskollegium.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies