De fyra friheterna – basen i den inre marknaden

EU:s 28 medlemsländer samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein utgör tillsammans EU:s inre marknad. På den inre marknaden finns cirka 500 miljoner konsumenter och omkring 20 miljoner företag. Mellan EU-länderna ska varor, tjänster, personer och kapital i stort kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav.

Norge, Island och Liechtenstein är dock inte med i EU:s tullområde, vilket innebär att varuhandeln mellan EU och dessa länder måste gå igenom tullformaliteter.

Den fria rörligheten på den inre marknaden leder bland annat till ökad handel, fler gränsöverskridande investeringar, stordriftfördelar, större utbud, rörlig arbetskraft och ökad konkurrenskraft för europeiska företag. Med en väl fungerande inre marknad skapas därför förutsättningar för ökad tillväxt, sysselsättning och välfärd.

Fri rörlighet för varor

För många varor har det tagits fram gemensamma regler så att kraven är desamma i alla medlemsländer. Dessutom är alla tullar och andra gränsformaliteter avskaffade inom EU. Alla krav som en vara måste uppfylla är dock inte gemensamma inom EU. För vissa varor, som EU inte har reglerat, har medlemsländerna  sina egna nationella regleringar. För att kunna stoppa varor från andra medlemsländer krävs enligt EU-rätten att grundläggande samhällsintressen behöver skyddas, exempelvis miljö, hälsa och säkerhet. Åtgärderna måste även vara absolut nödvändiga, proportionerliga och så lite handelshindrande som möjligt.

Fri rörlighet för tjänster

Precis som för varor är grundprincipen att tjänster ska få röra sig fritt inom EU. Ett medlemsland får därför normalt sett inte hindra ett företag från att sälja en tjänst om företaget har tillstånd att sälja tjänsten i hemlandet. Jämfört med vad som gäller för varuhandeln finns det få EU-gemensamma regler för enskilda tjänstesektorer. Istället har EU valt att anta ett generellt tjänstedirektiv som reglerar närmare 70 procent av den privata tjänstesektorn.

Fri rörlighet för personer

Den fria rörligheten för personer handlar om EU-medborgares rätt att resa till och stanna i ett annat EU-land för att arbeta, studera, söka jobb, starta egen verksamhet eller leva där som pensionär. Grundprincipen är att EU-medborgare ska ha rätt till samma förmåner som värdlandets medborgare. Det gäller till exempel anställning, lön, arbetsvillkor samt sociala och skattemässiga förmåner. En medborgare i ett EU-land får alltså inte diskrimineras i andra EU-länder på grund av sin nationalitet.

Fri rörlighet för kapital

EU-fördraget innehåller regler om att kapital ska kunna röra sig fritt inom unionen. Mer konkret innebär detta att EU-medborgare och företag utan hinder ska kunna utföra betalningar eller överföra kapital för investeringar i andra medlemsstater. Den fria rörligheten för kapital är en viktig förutsättning för att övriga friheter ska kunna utnyttjas till fullo.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies