solvitgruppen_445_218.jpg

Solvit - effektiv problemlösning på EU:s inre marknad

Anser du att en myndighet i något EU/EES-land hindrat dig som privatperson eller ditt företag från att ta tillvara era rättigheter på den inre marknaden? Då kan du vända dig till oss. Vi försöker på enklaste och bästa sätt hjälpa privatpersoner och företag att komma till rätta med problem som har med EU:s fria rörlighet att göra. Hjälpen är kostnadsfri.

Vad gäller för brittiska och EU-medborgare i och med Storbritanniens utträde ur EU?
Svar på många olika typer av frågor finner du i EU-kommissionens Frågor och svar gällande rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet (länk i högerspalten).

Filmer om Solvit


Lena Nordquist, utredare och samordnare för Sveriges Solvitcenter, beskriver här för Euronews vad SOLVIT är samtidigt som ett företag berättar om sina goda erfarenheter av funktionen (på engelska).

 
Lena Nordquist, utredare och samordnare för Sveriges Solvitcenter, berättar här om hur SOLVIT arbetar och ger exempel på hur funktionen har kunnat underlätta för den fria rörligheten inom EU (på svenska).

Många nationella myndigheter tillämpar EU-rätten

EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer är en av grundpelarna för EU-samarbetet. Regelverket för den fria rörligheten inom EU är omfattande och ständigt växande samtidigt som det ska tolkas och tillämpas av nationella administrationer i 31 EU/EES-länder. Det händer därför att hinder mot den fria rörligheten uppstår som beror på att EU-rätten har tillämpats på fel sätt.

EU-domstolen avgör i EU-rättsliga tvister

Europeiska kommissionen fungerar som EU-rättens väktare och kan, genom att inleda formella processer mot medlemsstater, komma tillrätta med överträdelser mot EU-rätten. Medlemsstaten själv kan å sin sida få ledning och hjälp med att agera i enlighet med EU-rätten genom att låta den nationella domstolen hänskjuta EU-rättsliga frågor till EU-domstolen. Det rör sig dock i båda fallen om dyra och långdragna processer.

Snabbare problemlösning genom Solvit

Många av de problem som upplevs på den inre marknaden är av mer vardagligt och individuellt slag och lämpar sig bättre för en annan typ av problemlösning. År 2002 initierade kommissionen Solvit för att tillgodose behovet av en mer informell process där företag och personer kostnadsfritt kan få hjälp med snabba och pragmatiska lösningar på de problem som de upplever på den inre marknaden.

31 Solvit-kontor samarbetar för att lösa problemen

Det finns ett Solvit-center i varje EU-land och Norge, Island och Liechtenstein. Dessa tar emot anmälningar om hinder i en gemensam databas för att sedan analysera problemet och i samarbete med varandra och myndigheten i det land där problemet uppstått försöka komma tillrätta med det. En lösning på problemet kan vara att myndigheten ändrar sitt agerande, men ett resultat av Solvits arbete kan också vara ett konstaterande att inget EU-rättsligt brott har begåtts.

Solvit har inga sanktionsmöjligheter och kan inte tvinga myndigheter att agera i enlighet med vad Solvit kommit fram till. Det här sättet att arbeta har dock visat sig framgångsrikt och har hjälpt många företag och personer genom åren att få ut det mesta av den inre marknaden.

Har du stött på problem inom EU? Anmäl det till Solvit!

Anmälan om hinder kan göras direkt i Solvit-nätverkets gemensamma databas. Fyll i anmälningsformuläret på EU-kommissionens webbplats.

Solvit Sverige kan nås på sol...@kommers.se eller via telefon 08-690 48 00.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies