Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

2018

Samlingssida för 2018 års rapporter.

 1. Free Trade Agreements and Countries Outside

  An analysis of market access for non-participating countries

  Antalet frihandelsavtal blir allt fler och påverkar i allt högre grad reglerna för världshandeln. Effekterna av avtalen påverkar även parter utanför avtalen. Sänkta tullar mellan vissa länder stör handeln och diskriminerar länder som står utanför avtalet.

  Men ett specifikt frihandelsavtal behöver inte nödvändigtvis vara negativt för ett land utanför. På längre sikt kan ett frihandelsavtal inspirera till att fler länder knyts till det. Det kan leda till att enskilda länder förenklar förutsättningarna för sin export och import. Men också villkoren i frihandelsavtalet kan vara positiva för länder utanför, vilket den här rapporten riktar fokus mot.

 2. Oktober 2018 | Rapporter | Svenska

  Storbritanniens vitbok om den framtida relationen med EU

  En analys av förslagen

  Storbritannien kom i juli 2018 ut med ett policydokument, en så kallad vitbok, om den framtida relationen med EU. Den kan ses som en utgångsposition inför förhandlingarna om relationerna med EU efter Storbritanniens utträde. Kommerskollegium analyserar förslagen utifrån sina verksamhetsområden: internationell handel och EU:s inre marknad.

  Summary in English: The UK policy paper on the future relationship with the EU - an analysis of the proposals

 3. Juli 2018 | Rapporter | English

  Economic integration works

  The trade effects of regional trade agreements

  Rapporten är en sammanfattning av den senaste forskningen om handelseffekter av frihandelsavtal och visar att frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration.  

  Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de avtal som förhandlas fram? Under senare år nationalekonomisk metodutveckling gjort det möjligt att besvara den frågan med större precision.

 4. Juni 2018 | Rapporter | Svenska

  Finansiella tjänster och brexit

  I den här utredningen, som kompletterar Kommerskollegiums tidigare utredning och analyser av brexit, står de finansiella tjänsterna i centrum. Syftet med utredningen är att identifiera hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kan regleras vad gäller finansiella tjänster efter brexit.

 5. Juni 2018 | Rapporter | Svenska

  Årsrapport 2017

  Ett europeiskt remissförfarande som bygger på otillåtna handelshinder - livsmedelsmärkning, digitala plattformar och andra trender

  Nationella tekniska föreskrifter för varor och regler för e-tjänster orsakar inte sällan hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster. EU har försökt att motverka detta genom att inrätta ett europeiskt remissförfarande genom anmälningsdirektivet. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik och har ett uppdrag i sin instruktion att varje år analysera det gångna årets svenska och utländska anmälningar enligt anmälningsdirektivet.

  Under det gångna året har kollegiet identifierat ett antal trender inom anmälningsproceduren. De tydligaste trenderna som kollegiet redovisar i rapporten är förslag som syftar till att främja konsumtionen av inhemska livsmedelsprodukter samt reglering av digitala plattformar.

  Totalt anmäldes det 726 förslag till kommissionen av de deltagande länderna, vilket är ungefär lika många anmälningar som gjordes år 2016. Byggproduktsektorn stod för flest anmälningar under år 2017.

 6. Juni 2018 | Rapporter | English

  The Cyber Effect

  The implications of IT security regulation on international trade

  Utredningen redogör för konceptet IT-säkerhet och beskriver hur IT-säkerhet i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan regleras. Den belyser vidare vilken inverkan denna reglering har på produkternas marknadstillträde och internationell handel.

 7. Maj 2018 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2017

  Ett urval intressanta ärenden under året

  Varje år gör Solvit Sverige en sammanställning av ett antal ärenden som inkommit under föregående år i syfte att beskriva verksamheten. Detta presenteras i en årsrapport där även antal inkomna ärenden och andel lösta ärenden redovisas.

 8. April 2018 | Rapporter | Svenska

  Efter brexit - hela rapporten

  - analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar

  Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien, vilket kan ligga till grund för regeringens prioriteringar i de kommande förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. I den här utredningen har vi försökt svara på regeringens frågor och även fört fram andra frågor som Kommerskollegium i egenskap av inremarknads- och utrikeshandelsmyndighet bedömer är särskilt viktiga för just Sverige i de kommande förhandlingarna.

  Vissa sektorer naturligtvis extra viktiga för Sverige. Men eftersom den svenska handeln med Storbritannien är så diversifierad, eftersom värdekedjorna har blivit så sammanflätade, och eftersom de relevanta regelverken sällan är sektorsspecifika, är en övergripande slutsats att det borde ligga i Sveriges intresse att hitta breda lösningar. Utredningen analyserar därför både specifika sektorer och flera avgörande horisontella frågor som exempelvis personrörlighet, dataflöden och hur vi kan försäkra oss om att överenskomna regler följs.

  Brief Summary in English (PDF)

 9. Februari 2018 | Rapporter | Svenska

  Efter brexit / After Brexit - sammanfattning

  Analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar / Recommendations for Swedish priorities in upcoming Brexit negotiations (sammanfattning)

  Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien, vilket kan ligga till grund för regeringens prioriteringar i de kommande förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. I den här utredningen har vi försökt svara på regeringens frågor och även fört fram andra frågor som Kommerskollegium i egenskap av inremarknads- och utrikeshandelsmyndighet bedömer är särskilt viktiga för just Sverige i de kommande förhandlingarna.

  Vissa sektorer naturligtvis extra viktiga för Sverige. Men eftersom den svenska handeln med Storbritannien är så diversifierad, eftersom värdekedjorna har blivit så sammanflätade, och eftersom de relevanta regelverken sällan är sektorsspecifika, är en övergripande slutsats att det borde ligga i Sveriges intresse att hitta breda lösningar. Utredningen analyserar därför både specifika sektorer och flera avgörande horisontella frågor som exempelvis personrörlighet, dataflöden och hur vi kan försäkra oss om att överenskomna regler följs.

  Den här publikationen är en sammanfattning av en längre rapport som överlämnats till regeringen. Länk till rapporten i sin helhet:
  Efter brexit - analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar 

 10. Januari 2018 | Rapporter | English

  The Use of the EU’s Free Trade Agreements

  Exporter and Importer Utilisation of Preferential Tariffs

  Förhandlingar av frihandelsavtal har i ökande grad hamnat i fokus i handelspolitiken. Det är därför allt viktigare att basera förhandlingsförslag och politiska beslut på vetenskapliga data och objektiva fakta.

  Den här rapporten – som tagits fram i ett samarbete mellan Kommerskollegium och FN-organisationen UNCTAD (the United Nations Conference on Trade and Development) –  är ett första försök att analysera användningen av tullnedsättningar i frihandelsavtalen från båda parter och från såväl exportörers som importörers perspektiv.

  Observationerna och resultaten baseras på EU:s frihandelsavtal med ett antal länder med olika utveckling och förutsättningar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies