Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Oktober 2009 | Rapporter | Svenska

  Lägesrapport 2009

  Perspektiv på internationella handelsmönster

  I denna rapport samlar Kommerskollegium bilder av tendenser och intressanta utvecklingsvägar i den internationella handeln. Rapporten bygger på statistik och Kommerskollegiums egna utredningar. 

 2. September 2009 | Rapporter | Svenska

  Handel och klimat

  Juridiska och ekonomiska aspekter av klimatrelaterade gränsjusteringsåtgärder

  I den pågående klimatdiskussionen lyfts handelspolitiska åtgärder fram som ett sätt att möta klimatproblemen. EU och USA överväger att kombinera sina egna utstläppsbegränsningar med krav och restriktioner på importen. Överlappningarna mellan handelspolitik och klimatpolitik väcker frågor. Kommerskollegium har mot denna bakgrund gjort en analys av hur denna typ av krav på importen förhåller sig till WTO:s regler och om de har avsedd effekt. 

 3. Augusti 2009 | Rapporter | English

  Trade Facilitation and Swedish Experiences

  The National Board of Trade has the task of promoting a free trade with transparent rules. Our work thus aims at minimising all kinds of obstacles to trade. Trade facilitation is an important part of this - and increasingly so with decreasing levels for tariffs. Trade facilitation is hence becoming an increasingly important tool for development. 

 4. Juni 2009 | Rapporter | English

  Adding Value to the European Economy

  - How Anti-Dumping can Damage the Supply Chains of Globalised European Companies. Five Case Studies from the Shoe Industry

  The aim of this study is to examine whether anti-dumping measures, traditionally used against industrial goods like steel, are suited for modern globalised trade with consumer goods. We show, using five cases from the shoe industry, that European companies are damaged, not protected, by anti-dumping

 5. Maj 2009 | Rapporter | Svenska

  Kinas relationer med Afrika ur ett handelsperspektiv

  En central frågeställning i denna rapport är vilken effekt Kinas handelsrelaterade engagemang får för de afrikanska ekonomierna. Detta beror på sammansättningen av de afrikanska ländernas respektive handel. Länder som exporterar olja, gas eller metaller har under senare år tjänat mer på handeln med Kina än övriga afrikanska länder. Samtidigt som stora kinesiska investeringar i afrikansk infrastruktur kan gynna många afrikanska länder, i synnerhet länder utan kust, riskerar sammansättningen av handeln mellan Kina och Afrika att låsa in de afrikanska länderna i råvaruexport, vilket minskar möjligheterna till industrialisering.

 6. Maj 2009 | Rapporter | Svenska

  Ekonomiska Partnerskaps-avtal mellan EU och AVS-länderna

  Hur kan de fungera som instrument för utveckling?

  Utredningen analyserar potentialen för ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) mellan EU och AVS att fungera som instrument för utveckling och söker identifiera faktorer som är avgörande för att uppfylla detta syfte.

 7. Maj 2009 | Rapporter | English

  Climate Measures and Trade

  Legal and Economic Aspects of Border Carbon Adjustment

  This study focuses on the legal and economic aspects of a border carbon tax or a carbon regulation requiring participation in a domestic cap-and-trade system, referring to both as border carbon adjustment. It examines what literature has to say about the legal implications and looks into the arguments given for introducing border carbon adjustments.

 8. Maj 2009 | Rapporter | Svenska

  BRIC-länderna i världshandeln

  – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina i fokus

  Begreppet BRIC används allt oftare för att referera till tillväxtekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Denna utredning tar ett samlat grepp på BRIC-ländernas handel under den senaste tioårsperioden. Utredningen visar på vissa gemensamma nämnare mellan länderna, bland annat i form av en snabb ökningstakt för handeln som resulterat i utökade världsmarknadsandelar. Samtidigt är skillnaderna mellan BRIC-ländernas handel påfallande i flera avseenden.

 9. Augusti 2008 | Rapporter | English

  Supply Chain Security Initiatives

  A Trade Facilitation Perspective

  The number of security initiatives that exert an influence on international trade has increased continuously after the terrorist attacks on September 11, 2001. The requirements placed on the international supply chain are increasing steadily and it is becoming all the more difficult to obtain an exhaustive picture of the entire system of security requirements. The Swedish Trade Procedures Council (SWEPRO), which is a Swedish forum for cooperation on trade procedures, has established that there is a need for comprehensive information on the security initiatives and the effects they have on international trade. This report, produced by the Swedish National Board of Trade, is a response to this need. The report contains a survey of the most important initiatives, some of the economic studies that have been made on the subject, and a detailed comparison between security initiatives in the USA and EU.

 10. Maj 2008 | Rapporter | English

  Deals on Wheels

  The Harmonisation of Vehicle Regulations

  This study fills two primary functions: to serve as stock-taking excercise of international hamonisation of vehicle regulations and analyse the effectiveness of the current system. The overview of the status of the harmonisation consists of an introduction to two multilateral agreements - the 1958 Agreement and the 1998 Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe - as well as a look at the vehicle regulations in seven economies: China, The EU, India, Japan Russia, South Korea and the US. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies