WCO%20konferens%20VT%2016.jpg

WCO-konferens resulterade i deklaration

2016-06-10

Den andra regionala WCO-konferensen om genomförandet av WTO:s handelsproceduravtal WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) hölls i Stockholm och resulterade i en deklaration, Stockholmsdeklarationen. I deklarationen ställer sig medlemsländerna positiva till ett ambitiöst implementeringsprogram av avtalet.

I deklarationen trycker man även på vikten av ett samarbete mellan tull och näringsliv i införandet av avtalet. Vikten av ett konsekvent genomförande som grundar sig på internationella standarder och regler, bland annat WCOs verktyg och instrument, framhålls också.

Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger hälsade representanterna för de 43 (av totalt 52) länderna i WCO:s Europaregionen och ett tiotal internationella organisationer välkomna, tillsammans med Eva Walder från Utrikesdepartementet och Therese Mattsson från Tullverket. Huvuddelen av deltagarna på konferensen representerade tullmyndigheter.

Under inledningsanförandena betonades från svensk sida den betydelse som fri och smidig handel har för Sverige, att handelsförenklingar och kontroll är två sidor av samma mynt och att handelsregelverket. Anna Stellinger påminde också om att lagstiftares och myndigheter förhållningssätt kan antingen försvåra eller förenkla för företag.

Under konferensens tre dagar behandlades en rad frågor. Den första dagen ägnades till stor del åt utmaningar kopplade till genomförandet av avtalet. Vidare diskuterades frågor kopplade till det bistånd som de utvecklade länderna åtagit sig att ge till utvecklingsländerna.

Under de andra två dagarna behandlades frågor av mer teknisk karaktär. Ämnen som samarbete mellan tull och andra gränsmyndigheter samt mellan tull och näringsliv diskuterades. Även behovet av publicering av information på internet diskuterades.

Reaktionerna från deltagarna på konferensen var mycket positiv och resulterade i antagandet av en deklaration som betonar den viktiga roll som tullen har i genomförandet av TFA, inklusive konsekvent genomförande grundat på internationella standarder, bland annat WCO:s verktyg och instrument. Konferensen resulterade i nämnda deklaration, Stockholmsdeklarationen.

Mer information


Läs hela WCO:s Stockholmsdeklaration

Besök WCO:s webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies