EU_USA.jpg

Tekniska handelshinder central fråga i frihandelsavtalförhandlingarna mellan EU och USA

2014-03-31

Ett fritt flöde av varor och tjänster är alltmer beroende av att tekniska handelshinder förebyggs och avskaffas. Därför är tekniska handelshinder mellan EU och USA en kärnfråga i de pågående frihandelsavtalsförhandlingarna, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Det konstateras i Kommerskollegiums rapport "Regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom ramen för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)".

Rapporten har tagits fram som ett bidrag till förhandlingarna och belyser de regulativa aspekterna inom TTIP. Den redogör för hur regelsystemen för varuhandel ser ut i EU respektive USA och analyserar hur TTIP förhåller sig till WTO-regelverket och befintliga frihandelsavtal. Rapporten innehåller även en analys av hur TTIP kan påverka fem utvalda sektorer; fordon, informations- och kommunikationsteknik, kemikalier, läkemedel samt medicinteknik.

Utmaningen i förhandlingarna består av att hitta den nivå av regelsamarbete som ger tydliga vinster i form av förbättrade handelsmöjligheter mellan USA och EU. Detta samtidigt som legitima skyddsintressen exempelvis hälsa och säkerhet bibehålls och handelsvillkoren med tredje land inte försämras.
En viktig del i analysen har varit att klargöra de svenska intressena och bedöma i vilken utsträckning dessa sammanfaller med intressen som har framförts av olika aktörer i EU.

Rapportens formella lansering sker på House of Sweden i Washington 1.4 där ett stort antal intressenter inbjudits att diskutera frågorna.

Mer information

Läs rapporten "Regulativt samarbete och tekniska handelshinder inom ramen för Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)"

och på engelska: "Regulatory Co-operation and Technical Barriers to Trade within Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)"

Frågor om rapporten besvaras av:

Heidi Lund, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 49 25
E-post: heidi...@kommers.se

Emanuel Badehi Kullander, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 49 29
E-post: emanuel.bade...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies