bygge2.JPG

Stärkta rättigheter vid tillfälligt arbete i annat EU-land

2012-05-02

Rättigheterna för arbetstagare och möjligheterna för utländska företag som tillfälligt verkar i ett annat EU-land ska stärkas. EU-kommissionen föreslår ny lagstiftning som sätter press på EU-länderna att publicera och översätta information om nationella arbetsmarknadsregler. Dessutom föreslås huvudentreprenörer få ansvaret för att lönerna betalas ut.

De åtgärder som ska se till att EU-länderna blir bättre på att publicera och översätta information om nationella arbetsmarknadsregler, ser Kommerskollegium som det viktigaste i förslagen. Utländska företag får därmed bättre förutsättningar att följa reglerna i landet.

Kommerskollegium har vid ett flertal tillfällen pekat på att det idag är svårt för utländska företag att hitta information och kan konstatera att Sverige kan bli betydligt bättre på området - idag finns endast fyra av hundratals kollektivavtal översatta och publicerade på webben.

Förslaget går också ut på att utöka det administrativa samarbetet mellan myndigheter i olika EU-länder. Detta kan leda till en effektivare kontroll samtidigt som den administrativa bördan för företagen minskar, anser Kommerskollegium.

Kommissionen föreslår också att huvudentreprenörer ska få det yttersta ansvaret för att löner betalas ut, även för personal som är anställd av underentreprenörer. Kommerskollegium anser att detta kan ha en negativ effekt på tjänstehandeln. Det bör finnas mer direkta och mindre handelshindrande åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Kommissionen föreslår även en förordning som ska förtydliga balansen mellan rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden och den fria rörligheten för tjänster och etablering inom EU. Kommerskollegium anser att förordningen är för vagt formulerad för att fylla sitt syfte att klargöra vad som gäller på arbetsmarknaden. Rent juridiskt innehåller förordningen inte heller något nytt. Det går redan att vidta stridsåtgärder och därmed begränsa den fria rörligheten så länge stridsåtgärderna är objektivt motiverade och proportionerliga.

Mer information

Ladda ner Kommerskollegiums yttrande rörande Kommissionens förslag om Utstationering (PDF)

Frågor besvaras av Ola Landström, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 25
E-post: ola.lan...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies