Italien%20Roma.jpg

Skarp reaktion från Sverige på italienskt lagförslag

2016-05-10

Skarp kritik riktas från Sverige på italienskt lagförslag om att inrätta ett statligt varumärke kallat "Italian Quality". Varumärket skulle snedvrida konkurrensen och riskerar att främja konsumtion av italienska varor på ett sätt som strider mot den fria rörligheten av varor.

Varumärket ska enligt lagförslaget kunna användas av italienska producenter under vissa förutsättningar och den italienska staten har åtagit sig att anordna kampanjer för att främja varumärket.

Sverige menar att ett inrättande och främjande av varumärket skulle strida mot den fria rörligheten för varor och i praktiken innebära att italienska produkter gynnas framför andra produkter. Det svenska detaljerade utlåtandet skickades till Italien inom ramen för proceduren enligt EU:s anmälningsdirektiv för tekniska föreskrifter.

Ett detaljerat utlåtande är det starkare av de två typer av reaktioner på lagförslag som EU-länder kan avge enligt anmälningsdirektivet och Sverige har inte lämnat ett sådant sedan år 2010. I det här fallet innebär det att Italien inte kommer att kunna anta förslaget inom ytterligare tre månader. Sverige är inte ensamt om att reagera - både Nederländerna och Europeiska kommissionen har valt att lämna detaljerade utlåtanden.

Sveriges utlåtande kan även ses mot bakgrund av en tidigare lämnad kommentar om ett annat italienskt lagförslag som handlade om att ge konsumenter möjlighet att få specifik information om en produkt (exempelvis ursprung och kvalitet) genom scanning av identifieringskoder. Sverige menade att det, tillsammans med förslaget om inrättande av ett varumärke, kunde skapa ett system som i praktiken kan främja inhemsk konsumtion av italienska varor på bekostnad av andra varor.

Mer information


Anmälningsdirektivet innebär att EU-länderna måste anmäla nationella förslag till regler för varor och e-tjänster till kommissionen enligt en särskild procedur – ett sorts europeiskt remissförfarande. På så vis blir det möjligt att förebygga hinder för den fria rörligheten.

Läs hela anmälningsärendet här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies