SPS-TTIP.jpg

Seminarium 26 maj: TTIP i fokus

2015-05-12

I ett seminarium den 26 maj under rubriken "TTIP i fokus" tar Kommerskollegium upp tre centrala förhandlingsområden som rönt stor medial uppmärksamhet: teknisk regelförenkling, investeringsavtalet (inklusive ISDS) samt hälsoskyddsreglerna, SPS.

EU befinner sig just nu mitt i förhandlingarna om ett frihandelsavtal med USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) och behovet av saklig information är stort. Kommerskollegium har i några utredningar tittat närmare på tre av de mest uppmärksammade och ifrågasatta områdena.

En central fråga i TTIP-förhandlingarna gäller samarbetet kring regelfrågor och borttagandet av handelshinder. Detta har undersökts i en större rapport som nu presenteras i ett sammanfattat, mer lättillgängligt format. I rapporten konstateras att USA och EU har ungefär samma kravnivåer, men att regelsystemen utformats på helt olika sätt. En utmaning är därför att försöka hitta lösningar som minskar olikheterna i regler så att handeln underlättas, utan att viktiga kravnivåer påverkas negativt. En annan slutsats är att det ur ett större perspektiv är av största intresse för den globala världshandeln att USA och EU hittar framgångsrika vägar att samarbeta kring regler och standarder.

Ett annat uppmärksammat område som tas upp är hur hälsoskyddsregler behandlas i en frihandelsavtalsförhandling som TTIP. I en ny utredning kartläggs och analyseras hur hälsoskyddsregler för säkra livsmedel, djurhälsa och växtskydd behandlas i TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA. Analysen bygger bland annat på EU:s andra frihandelsavtal, kommissionens publicerade förhandlingsmandat samt kommissionens första textutkast till SPS-kapitlet i TTIP. Utredningen visar att kapitlet om hälsoskyddsregler i huvudsak handlar om att effektivisera godkännandeprocedurer och handelsprocedurer vid gräns och att skapa förutsättningar för mer dialog och tekniskt samarbete.

Ett framtida investeringsskyddsavtal mellan EU och USA är också av stor betydelse för förhandlingarnas framgång. Farhågor har uttryckts för att ett sådant avtal riskerar att leda till att statens reella möjligheter att stifta lagar och fatta beslut skulle minska, som en följd av att de riskerar att behöva betala skadestånd. Farhågorna grundar sig på erfarenheter från äldre investeringsskyddsavtal mellan stater, samt avtalet mellan EU och Kanada, Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), som färdigförhandlades under år 2014. I en ny utredning har därför kollegiet analyserat utformningen av två centrala artiklar i investeringsskyddsavtalet, som historiskt sett varit mest frekvent förekommande i investeringstvister. En jämförelse görs även med motsvarande artiklar i USA:s modellavtal (som ligger till grund när USA förhandlar investeringsskyddsavtal).

På seminariet den 26 maj presenterar Kommerskollegium rapporterna:

Mer information och anmälan

Under våren har Kommerskollegium i en seminarieserie tagit upp ett antal högaktuella handelspolitiska ämnen och presenterat de senaste utredningarna som kollegiet gjort på de olika områdena. "TTIP i fokus" är det avslutande seminariet i serien.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies