cd_skiva.jpg

Handelns utveckling ändrar immaterialrättens roll

2012-11-29

De senaste årens utveckling mot en ökad användning av internet, e-handel och globala värdekedjor leder till nya utmaningar för rättighetsregleringen på det immaterialrättsliga området. Det är ofta efterlevnaden och tillämpningen av reglerna som är problemet, inte själva lagstiftningen. Detta konstaterar Kommerskollegium i en ny rapport som tittar närmare på immaterialrättsliga problem i BRIC-länderna, Indonesien och Japan ur ett handelspolitiskt perspektiv.

Både svenska och andra länders företag har ofta problem med varumärkesintrång, men även upphovsrätt, patent och design föranleder problem i varierande grad. Flest problem nämns i förhållande till Kina, både av internationella källor och av svenska företag. Kina är också det land där störst ekonomiska värden står på spel både för Sverige och för många andra europeiska länder.

Generellt sett utgör inte lagstiftningen i sig problemet i de undersökta länderna, utan efterlevnaden av befintliga regler. Sedan WTO:s avtal om immaterialrätt (TRIPs) förhandlades klart för nästan 20 år sedan har handelsmönstren förändrats och antalet frihandelsavtal (FTA) ökat. Samtidigt finns stora meningsmotsättningar i förhandlingarna kring immaterialrättsliga frågor inom WTO. I och med det regleras allt fler immaterialrättsliga frågeställningar i frihandelavtal. I rapporten konstateras att varken noggrann lagstiftning, avtalsskrivning eller aktiv handelspolitik hittills varit tillräcklig för att lösa alla problem.

I rapporten undersöks vilken typ av immaterialrättsliga problem (exempelvis kring varumärken, patent, upphovsrätt och design) som svenska företag och andra rättighetshavare inom EU möter i handeln med de snabbast växande tillväxtländerna, de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) samt Indonesien och Japan.

Rapporten bygger bland annat på företagsintervjuer och beskriver hur några centrala immaterialrättsliga problem regleras på EU:s inre marknad, inom WTO (TRIPs), i ACTA samt i EU:s respektive USA:s frihandelsavtal med Sydkorea. De två sistnämnda frihandelsavtalen har tagits med för att ge en uppfattning om vilka problem som i dagsläget hanteras i bilaterala avtal. Eventuella "glapp" mellan vilka problem som företagen möter och vad som hanteras handelspolitiskt redovisas också. Rapporten avslutas med en diskussion om det över huvud taget är möjligt att hantera alla problem inom handelspolitikens ramar.

Mer information: 

Frågor besvaras av Anna Egardt, Kommerskollegium

E-post: anna.e...@kommers.se
Tel: 08-690 48 68

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies