eu_flagga.jpg

Förslag om offentlig upphandling begränsar konkurrensen inom EU

2012-03-22

EU-reglerna om offentlig upphandling ska moderniseras och förenklas. Syftet är att skattebetalarnas pengar ska användas mer effektivt. Men Kommerskollegium ifrågasätter om de förslag till EU-direktiv som nu förhandlas verkligen kommer att uppfylla sitt syfte och bidra till ökad tillväxt för EU.

En effektivare offentlig upphandling är väsentlig för EU:s tillväxt och konkurrenskraft. Grundtanken med den inre marknaden är att EU-medborgare och EU-företag ska ha samma förutsättningar inom hela EU. Mindre än två procent av upphandlingarna vanns av ett företag från ett annat EU-land 2007-2009. Det finns alltså en stor outnyttjad potential för att dra nytta av den inre marknaden – för EU-företag att delta i upphandlingar och för EU-ländernas myndigheter att få fler offerter att välja mellan. Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling kan därför ha stor betydelse för EU:s tillväxt och konkurrenskraft.

Det behövs mer gränsöverskridande upphandling inom EU. Kommerskollegium befarar att förslaget leder till motsatsen. Det är problematiskt att fokus i regelförslagen genomgående förflyttas från vad som ska köpas in mot hur varan, tjänsten eller byggentreprenaden producerats och till och med mot vem som levererat densamma. Det blir resultatet när offentlig upphandling ses som ett strategiskt verktyg för andra samhälleliga mål än en effektiv upphandling. Eftersom målen tenderar att vara nationellt, regionalt eller lokalt förankrade så riskerar förslaget att missgynna varor, tjänster och företag från andra länder eller regioner. Detta kan försämra förutsättningarna för konkurrens och gränsöverskridande handel samt, i förlängningen, underminera upphandlingsreglernas syfte – en effektiv användning av skattemedel.

Förslagen ger ökat utrymme för strategisk användning av offentlig upphandling för att uppnå andra samhälleliga mål såsom att värna om miljön, arbetsvillkor och andra sociala hänsyn samt att gynna små och medelstora företag. Kommerskollegium ser offentlig upphandling som en omväg i arbetet mot sådana mål eftersom det sällan är ett effektivt medel. Vikten av till exempel miljön, gör att miljöfrågor bör hanteras i annan lagstiftning som har bredare tillämpningsområde för att nå sådana mål.

Tre olika direktivförslag förhandlas för närvarande i Bryssel: ett om offentlig upphandling, ett om upphandling inom försörjningssektorerna och ett om tilldelning av koncessioner. Förhandlingarna i Bryssel väntas bli klara under 2012. Enligt förslagen ska medlemsstaterna genomföra direktiven senast den 30 juni 2014.

Mer information

Ladda ned Kommerskollegiums yttrande över kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (PDF)

Ladda ned Kommerskollegiums yttrande över grönboken om översynen av EU:s upphandlingsregelverk i EU-kommissionens samrådsförfarande 2011 (PDF)

Ladda ned Kommerskollegiums yttrande över Upphandlingsutredningen 2010:s delbetänkande (På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av offentlig upphandling (SOU 2011:73)) (PDF)

Läs även Kommerskollegiums rapport om gränsöverskridande offentlig upphandling: Cross-Border Public Procurement – An EU Perspective

Frågor om Kommerskollegiums yttrande besvaras av:

Anna Egardt, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 68
E-post: anna.e...@kommers.se

Lina Kamara, Kommerskollegium
Tel:08-690 48 94
lina.k...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies