Visste du att...

 • ... Sverige ingick ett frihandelsavtal med USA redan år 1783?
 • ...Storbritannien är Sveriges andra viktigaste leverantörsland av tjänster
 • ... av EU:s medborgare är det bara 3 procent som är bosatta i ett annat EU-land?
 • ... av Sveriges export går 24 procent till de nordiska länderna?
 • … nästan hälften av Sveriges råoljeimport kommer från Ryssland?
 • ... 83 procent av Sveriges import kommer från Europa?
 • ... Sverige ingick ett frihandelsavtal med USA redan år 1783?
 • ... den franska utrikesministern den 9 maj år 1950 presenterade en plan för att undvika ytterligare krig i Europa? Europadagen firas till minne av denna händelse.
 • ... mer än tre av fyra medlemmar i WTO är utveck­lingsländer?
 • ... svenska företag sparar nära 80 miljoner kr per år tack vare tullsuspensioner, som de kan ansöka om hos Kommerskollegium?
 • ...att EU hade 125 antidumpnings- och antisubventionstullar ikraft 2013?
 • … tillverkningsföretag köper, använder, producerar och säljer fler och fler tjänster – det vill säga det sker en tjänstefiering?
 • … minst tio länder är med i skapandet och leveransen av det svenska dataspelet Minecraft?
 • … det finns 379 handelsavtal i kraft mellan olika länder i världen?
 • …under 2013 uppgick värdet av Sveriges varuexport till 1 091 miljarder kronor och varuimporten till 1 040 miljarder?
 • ... Jemen blev WTOs 160e medlem i juni 2014?
 • …Europa under året 2013 tog emot 74 procent av Sveriges totala varuexport?
 • ...Norden nu är Sveriges viktigaste exportmarknad? Norge är Sveriges största marknad, Finland tredje största och Danmark den fjärde största.
 • ...hälften av alla anställda inom svenska tillverkningsföretag idag har tjänsterelaterade yrken?
 • ...tjänsterna står idag för hälften av Sveriges export räknat i förädlingsvärde? Det är också genomsnittet inom OECD.
 • ...hälften av all tjänstehandel hade inte existerat utan digitala lösningar?
 • ...mer än hälften av alla varor i internationell handel är insatsvaror?
 • ...  WTO:s 160 medlemmar täcker 99 procent av världshandeln?
 • ...hälften av värdet i en lastbil eller personbil som exporteras från Sverige skapas utanför Sverige?
 • ... EU och USA står för en tredjedel av den globala handeln? Varje dag handlas varor och tjänster över Atlanten för närmare 17 miljarder kronor.
 • ... Ryssland är Sveriges 14:e största exportmarknad och Sveriges sjätte största leverantörsland?
 • ... av världens handel med varor transporteras 90 procent per fartyg?
 • ....handeln inte är ett nollsummespel där en part vinner och en förlorar? Både det exporterande och det importerande landet vinner på handel, men tjänar nödvändigtvis inte lika mycket.
 • ...Sveriges export består av cirka 70 % varor och 30 % tjänster. Sveriges import har ungefär samma fördelning.
 • ... handeln med de krisdrabbade så kallade PIIGS-länderna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien) minskade redan långt före den ekonomiska krisen?
 • ... det är dubbelt så många företag i Sverige som importerar jämfört med antalet företag som exporterar.
 • ...Solvit ger kostnadsfri hjälp när du som privatperson eller företagare stöter på hinder inom EU?

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies