Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: I

NTBs (Icke-tariffära handelshinder)

(Non-Tariff Barriers)

Term utan klart definierad innebörd, ibland med ganska smalt fokus och ibland med mycket brett fokus. NTBs avser som mest alla myndighetsåtgärder, utom tullar, som begränsar eller försvårar internationell handel, avsiktligt eller oavsiktligt. Kan gälla export men avser oftast åtgärder som drabbar importen.

Termen täcker ett stort antal åtgärder, framför allt kvantitativa restriktioner (kvoter och licenser, export- eller importförbud, gråzonsåtgärder), tullkopplade åtgärder (till exmpel procedurer vid uträkning av en varas tullvärde, minimiimportpriser, interna skatter), tekniska handelshinder (TBT- och SPS-åtgärder, ursprungsregler), handelspolitiska skyddsinstrument (antidumpningsåtgärder, utjämningstullar, skyddsåtgärder) samt monopolistiska åtgärder (statshandelsmonopol, begränsningar i investeringsrättigheter, monopol i fråga om offentlig upphandling). 

En smal definition som bara omfattar de NTB:s som finns vid själva gränsen och som direkt syftar till att begränsa importen (core NTBs) innefattar endast kvantitativa restriktioner och handelspolitiska skyddsinstrument.

Icke-tariffära åtgärder regleras genom flera WTO-avtal. Följande kan nämnas: GATT, SPS-avtalet, TBT-avtalet, TRIMs-avtalet, Avtalet om ursprungsregler, Avtalet om importlicensförfaranden, Avtalet om skyddsåtgärder, TRIPS-avtalet, GPA-avtalet och Tullvärdeavtalet. Se även Non Tariff Measures (NTMs).  

Skriv ut

ICS (ICS, Investment Court System)

ICS har ersatt ISDS i EU:s investeringsskyddsavtal. Till trots för sitt namn är det inte ett domstolssystem utan ett skiljeförfarande för att lösa investeringstvister till vilket det har importerats ett antal komponenter från domstolar. Bland annat får parterna till tvisten inte själva välja två av de tre skiljemännen, utan parterna till avtalet har i förväg var för sig valt ett antal skiljemän (mellan tre och fem skiljemän per part beroende på avtal) och dessutom har parterna till avtalet enats om en tredje grupp skiljemän vilka ska sitta som ordförande i de olika tvisterna. Vilken skiljeman som sitter i enskild tvist bestäms av den skiljeman som råkar vara ordförande för samtliga skiljemän. Ordförandeskapet roterar. Skiljemännen erhåller en viss ersättning för att vara tillgängliga och ytterligare ersättning för det fall de agerar som skiljemän.

Skriv ut

IIA (IIA, international investment agreements)

Ett samlingsnamn för bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtal.

Skriv ut

ITA (Information Technology Agreement)

(Informationsteknikavtalet)

WTO:s Informationsteknikavtal (ITA) slöts i april1997. Avtalet innebär tullfrihet för IT-produkter, som exempelvi datorer, halvledare och telekommunikationsutrustning. Antalet anslutna länder har gradvis ökat och dessa länder svarar idag för cirka 97 procent av världshandeln med berörda produkter. I takt med den snabba tekniska utvecklingen har avtalet blivit föråldrat, då många av dagens IT-produkter inte faller innanför avtalets ramar och därför inte blir tullfria. Sedan juni 2012 har förhandlingar om en utökning av produktlistan i avtalet pågått i Genève och målsättningen är att man ska komma överens om en utökad produktlista.

Skriv ut

ISP (Inspektionen för strategiska produkter)

ISP är en statlig myndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra strategiska produkter (produkter med dubbla användningsområden, det vill säga sådana produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för militära syften).

Skriv ut

EIF (Integrated Framework)

(Enhanced Integrated Framework)

Integrated Framework lanserades 1996 vid WTO:s ministerkonferens i Singapore och är numera en del av den större strategin om Aid for Trade. EIF är ett program med syfte att stärka de minst utvecklade ländernas (MUL) handelskapacitet, det vill säga deras förmåga att delta i och dra nytta av handel, genom att identifiera handelsrelaterade behov och integrera dessa i ländernas utvecklingsstrategier.

Integrated Framework-processen leds av sex stora multilaterala organisationer (IMF, ITC, UNCTAD, UNDP, Världsbanken och WTO), ett femtontal bilaterala givare samt MUL-länderna. Integrated Framework täcker idag 46 av de 50 minst utvecklade länderna i världen.

Grunden för arbetet inom Enhanced Integrated Framework är studier för att identifiera flaskhalsar mot ökad handel. Behovet av att hantera dessa blir sedan en del av landets utvecklingsstrategi, som i sin tur ligger till grund för samordnade biståndsinsatser.

Skriv ut

IASB (International Accounting Standards Board)

Organisation som utarbetar globala redovisningsstandarder. Dessa är dock inte bindande och organisationens medlemmar kommer främst från den privata sektorn.

Skriv ut

IAF (International Accreditation Forum )

Internationell sammanslutning av ackrediteringsorgan och organ för förfaranden för bedömning av överensstämmelse inom framförallt exempelvis, ledningssystem, produkter, tjänster och personal..Huvudsyftet är att skapa ett enhetligt system för bedömning av överensstämmelse internationellt.

Skriv ut

IAIS (International Association of Insurance Supervisors )

Mellanstatlig organisation som representerar myndigheter med ansvar för reglering och tillsyn av försäkringsbranschen. Dess rekommendationer är inte bindande.

Skriv ut

ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development )

ICTSD arbetar med att skapa bättre förståelse för sambanden mellan handel och hållbar utveckling. Organisationen, som bildades 1996, har sitt säte i Genève. ICTSD fungerar som ett nätverk för dialog mellan olika parter om dessa frågor och stöder forskning om handel och hållbar utveckling. Se handel och miljö, handel och arbetsvillkor.

Skriv ut

ICC (International Chamber of Commerce)

Internationella handelskammaren med huvudsekretariat i Paris. Representerar företag från hela världen inom alla affärsområden som industri, bankväsen, handel etcetera. Företräds i enskilda länder av nationalkommittéer. Se Incoterms.

Skriv ut

ICAO (International Civil Aviation Organization )

FN-organisation med 191 medlemsstater som administrerar Chicagokonventionen (Convention on International Civil Aviation). Arbetsområdet är internationell civil luftfart. Huvudfrågorna är standardisering, regional planering, statistik med mera. Medlemsländerna sluter i bilaterala förhandlingar luftfartsavtal som reglerar marknadstillträdet för flygbolagens tjänster. Se Open skies.

Skriv ut

IEC (International Electrotechnical Commission )

Internationellt organ för utarbetande av standarder och bedömning av överensstämmelse inom det elektrotekniska området. Syftet är att undvika tekniska handelshinder.

Skriv ut

IFAC (International Federation of Accountants)

Internationell samarbetsorganisation för nationella revisionsmyndigheter. Tillhandahåller också globala standarder för revision.

Skriv ut

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)

Internationell sammanslutning för ackreditering av laboratorier och inspektionsorgan. Syftet med sammanslutningen är att avlägsna tekniska handelshinder genom ett enhetligt system för ackreditering. Målsättningen är att laboratorieresultat i ett land ska godkännas även i andra länder.

Se även IAF.

Skriv ut

ILO (International Labour Organisation)

Internationella arbetsorganisationen ILO är det äldsta FN-organet och grundades innan FN fanns (redan 1919). ILO har en unik trepartssammansättning av representanter för stater, arbetsgivare och arbetstagare. Organisationen utformar internationella arbetsvillkor i form av konventioner och rekommendationer. ILO har också utbildning och rådgivning till medlemsorganisationerna.

Handelsavtal kopplar ibland villkor till att parterna uppfyller ILO:s grundläggande arbetsvillkor (core labour standards), men ILO har inte självt några sanktionsmöjligheter att ta till mot länder som bryter mot dessa villkor. Se även Handel och arbetsvillkor, Socialklausul. 

Skriv ut

ISO (International Organization for Standardisation)

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar industriell och kommersiell standardisering. Organisationen är ett nätverk av nationella standardiseringsorgan ett per land, från 164 länder. Huvudkontoret ligger i Genève. En del av de nationella medlemmarna är kopplade till staten, medan andra är helt privata. Sveriges medlem är SIS Swedish Standards Institute.

Skriv ut

ITU (International Telecommunication Union)

FN-organ, baserat i Genève, som utarbetar standarder för samt reglerar internationell radio- och telekommunikation.

Skriv ut

ITC (International Trade Centre)

UNCTAD:s och WTO:s gemensamma organ för att arbeta med handelsrelaterat utvecklingssamarbete med utvecklingsländerna för exportfrämjande åtgärder och marknadsföringsinsatser. ITC:s arbete är inriktat på att stödja företagare i utvecklingsländer i arbetet med att stärka sin konkurrenskraft, utveckla exportstrategier, samt förstå och påverka de avtal och regelverk som styr internationell handel. Se även Aid for trade, Global Trust Fund.

Skriv ut

ITTA (International Tropical Timber Agreement )

ITTA är en handelsöverenskommelse från 1983 som syftar till att främja utveckling och handel med tropiskt timmer från uthålligt brukade skogar. I januari 2006 beslutades om ett nytt avtal som inkluderar illegalitet och miljötjänster. Se ITTO.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies