Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: A

Authorised Economic Operator (AEO) – globalt

AEO är ett samlingsnamn för partnerskapsprogram mellan företag och tullmyndigheter i säkerhetsfrågor där företagen genom att kvalitetscertifiera sina processer vinner tillgång till vissa lättnader i tullkontroller. Världstullsorganisationen, WCO, har i sitt SAFE-program fastställt en internationell definition av AEO.

Skriv ut

Authorized Economic Operator (AEO) - EU

AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i leveranskedjan samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Alla företag, oavsett storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO.

Skriv ut

Avi

Från franskans 'avis' som betyder "utlåtande, yttrande". När ett land ansökt om medlemskap i EU upprättar Europeiska kommissionen inom sig en arbetsgrupp ("task force"), som utreder de ekonomiska, institutionella och juridiska förutsättningarna för kandidatlandets medlemskap. Kommissionens avi läggs sedan fram för EU:s ministerråd som ska ta ställning till om förhandlingar kan komma till stånd. Finns förutsättningar för detta beslutar ministerrådet enhälligt i frågan. De formella förhandlingarna om ett tillträdesfördrag kan sedan inledas. Se EU:s utvidgningar

Skriv ut

AVS-länderna

(ACP-länder,African, Caribbean and Pacific States,Afrika, Västindien, Stilla havet)

AVS-länderna är den svenska översättningen av engelskans ACP-countries (African, Caribbean and Pacific countries). Även förkortningen AKS (Afrika, Karibien, Stilla havet) förekommer. Begreppet AVS-länderna innefattar 78 av länderna i de tre regionerna. Flertalet av AVS-länderna är tidigare brittiska, franska, belgiska, portugisiska eller nederländska kolonier. 39 av dem hör till gruppen minst utvecklade länder (MUL).

Mellan EU och AVS-länderna råder särskilda förbindelser som går tillbaka ända till EU:s ursprung, främst i form av olika typer av förmånligt handelstillträde till EU.
Under Cotonouavtalet erbjöds AVS-länderna mellan år 2000 och 2008 särskilda preferenser. Dessa har nu upphört och ersatts av ekonomiska partnerskapsavtal, som en majoritet av AVS-länderna valt att i olika regionala grupper förhandla med EU om. De AVS-länder som valt att inte ingå fulla eller interimistiska Ekonomiska partnerskapsavtal handlar sedan 1 januari 2008 med EU under EU:s allmänna preferenssystem, GSP.

Skriv ut

Avtal om subventioner och utjämningsåtgärder (ASCM)

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder. Avtalet förkortas ASCM men ibland också SCM.

Se Subventioner till industrin (WTO), SCM.

Skriv ut

Avtalet om textil och konfektion (ATC)

Ageement on Textiles and Clothing (ATC)

Avtalet om textil och konfektion  ingicks i Uruguayrundan och ersatte Multifiberavtalet (MFA). Avtalet innebar att alla kvantitativa restriktioner mellan WTO-länderna inom tekohandeln avvecklades. Avvecklingen genomfördes på tio år, 1995-2005, genom två parallella processer. För det första genom att varugrupper fördes in under normala WTO-regler, genom så kallad integration, vilket innebar att kvoter inte längre var tillåtna. För det andra utökades gradvis tillväxttakten för kvarvarande kvoter, det vill säga kvoterna blev större vilket ledde till att importutrymmet ökade.

Från och med 1 januari år 2005 är alla kvantitativa tekorestriktioner i princip avskaffade. Se Tekohandel, Skyddsklausul för textil- och konfektionsvaror.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies