Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

OSS (Oberoende Staters Samvälde)

(CIS,Commonwealth of Independent States)

Samarbetsorganisationen OSS består av följande medlemsstater som samtliga är före detta Sovjetrepubliker: Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryska federationen, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina och Vitryssland. Georgien har tidigare varit medlem. Sedan tillkomsten 1991 har länderna undertecknat ett stort antal dokument om integration och samarbete i ekonomiska och politiska frågor. (Eng: Commonwealth of Independent States, CIS).

Skriv ut

OTGS (Open Trade Gate Sweden)

OTGS är ett one-stop-shop informationscenter för exportörer i utvecklingsländer som vill komma in på den svenska marknaden eller EU-marknaden och som har frågor om olika krav, exempelvis gällande tullar, märkning av varor, förpackningsbestämmelser eller SPS-regler. OTGS verksamhet startade 2005 och ingår som en del av Kommerskollegium. Hjälpen är kostnadsfri.

Skriv ut

OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development)

OECD är en organisation med 30 medlemmar som sedan 1961 fokuserat sitt arbete på bland annat hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling, högre levnadsstandard och världshandel. En stor del av OECD:s arbete är inriktat på insamling och bearbetning av statistik och ekonomiska data. Vidare bevakar OECD trender, genomför ekonomiska analyser, utreder handelsmönster och tar fram policyrekommendationer. OECD ger beslutsfattare en möjlighet att samlas och utbyta policyerfarenheter, ta fram riktlinjer för "good practices" och jämföra inhemska och internationella policys.

I OECD:s Handelskommitté sker den största delen av arbetet som är inriktat på handelspolitik och studier genomförs inom områden som tjänster, investeringar, immaterialrätt och icke-tariffära handelshinder. Arbetet har som mål att ta fram policyrekommendationer som kan användas för att utveckla såväl internationell handel som inhemska strukturförändringar. 

Skriv ut

OECS (Organization of Eastern Caribbean States )

Organisation som bland annat fungerar som ekonomisk och monetär union för sju av de mindre ö-länderna i Karibien. Medlemmar är Antigua och Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna samt det brittiska territoriet Anguilla. De har en gemensam valuta och centralbank. En huvuduppgift för organisationen är bland annat att koordinera genomförandet av CARICOMs gemensamma marknad.

Skriv ut

BSEC (Organization of the Black Sea Economic Cooperation)

Organisation för ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länderna runt Svarta Havet. BSEC, som bildades 1992, har 12 medlemmar: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Grekland, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet och Ukraina. Till frågorna som behandlas hör bland annat handel, transporter, energi och miljö.

Skriv ut

PGU (Politik för Global Utveckling (PGU))

I enlighet med Sveriges politik för global utveckling (PGU) ska samtliga politikområden samverka för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling som innebär att fattiga människor mer framgångsrikt kan dra nytta av globaliseringen. 

Det övergripande målet för PGU är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. PGU innehåller den så kallade samstämmighetspolitiken för utveckling där alla politikområden ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling. PGU är ett centralt verktyg i genomförandet av Agenda 2030 på både nationell och internationell nivå.

Se Agenda 2030, Globala Målen, Hållbar utveckling, Hållbarhet

Skriv ut

PPP (Polluter Pays Principle )

Miljöpolitisk princip formulerad i OECD som innebär att den som förorenar själv ska bära det ekonomiska ansvaret för den uppkomna miljöskadan. Ansvaret kan utkrävas i form av skatter, avgifter eller på annan väg. Se även Gränsjusteringsåtgärd, Miljö.

Skriv ut

PSI (Preshipment Inspection)

PSI (kontroll före skeppning) betyder att ett importerande land (vanligen ett utvecklingsland) kontrakterar ett privat företag för att i importlandets namn utföra vissa tulluppgifter. WTO:s avtal om PSI (Agreement on Preshipment Inspection) är i det närmaste en uppförandekod med syfte att harmonisera hur PSI-företag arbetar.

Skriv ut

PPMs (Processes and Production Methods)

Processer och tillverkningsmetoder. Tekniska föreskrifter och standarder kan ibland innehålla krav på hur varor tillverkats. WTO:s TBT-avtal innefattar endast processer och produktionsmetoder (PPMs) som hänger samman med varornas slutegenskaper medan SPS-avtalet däremot omfattar alla processer och tillverkningsmetoder utan begränsning.

Skriv ut

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations )

Förhandlingar om ett nytt regionalt frihandelsområde som täcker in de tio länderna i ASEAN samt Australien, Indien, Japan, Kina, Nya Zeeland och Sydkorea lanserades den 20 november 2012. Avtalet kommer att innefatta varu- och tjänstehandel, investeringar, ekonomiskt och tekniskt samarbete, immaterialrätt, konkurrens, tvistlösning m.m.

Skriv ut

RBP (Restrictive Business Practices)

Konkurrensbegränsande agerande av företag som missbrukar en dominerande marknadsposition. Företagens globalisering och de minskade statliga handelshindren genom WTO-avtalen har väckt farhågor att de internationella företagen genom att tillämpa restriktiva affärsmetoder kan underminera regeringarnas liberaliseringssträvanden.

Se Handel och konkurrens.

Skriv ut

SDT (Särskild och differentierad behandling)

(Special and Differential treatment)

Förkortningen SDT står för särskild och differentierad behandling som utvecklingsländer erhåller i det multilaterala handelsregelverket i WTO. SDT innebär antingen åtgärder från i-ländernas sida, som preferenser och tekniskt bistånd, eller att utvecklingsländerna kan få lättnader för vissa åtaganden, genom övergångsperioder, undantag och flexibilitet. Det är främst de minst utvecklade länderna som får särskilda S&D-villkor, men i vissa avtal kan lättnader även ges till utvecklingsländer. Det finns ca 145 skrivningar om SDT i WTO:s regler. Det framgår av Dohadeklarationen att SDT är en integrerad del av WTO-avtalet och att översyn ska göras i syfte att precisera och effektivisera genomförandet. Detta är något som fortfarande diskuteras inom WTO och inga slutgiltiga beslut har ännu fattats. SDT är även aktuell i enskilda avtal som är föremål för förhandling inom ramen för det mulitlaterala handelsregelverket. Handelsprocedurer är ett sådant området. Se policy space.

(Eng: Special and Differential treatment, SDT)

Skriv ut

SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation)

Brett samarbete, bland annat på det ekonomiska området, som inleddes 1985 mellan sju länder i Sydasien: Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Maldiverna och Nepal. Afghanistan tillkom 2007. Inom ramen för ett preferensarrangemang ger medlemmarna varandra preferenser. Målsättningen är att upprätta ett frihandelsområde, South Asian Free Trade Area (SAFTA).

Skriv ut

SACU (Southern Africa Customs Union)

SACU är en tullunion som omfattar Sydafrika, Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland. Unionen grundades redan 1910, men återlanserades 1969 efter att nya självständiga stater uppstått. Se även SADC.

Skriv ut

SADC (Southern African Development Community )

SADC är en regional samarbetsorganisation som samlar 15 länder i södra Afrika: Angola, Botswana, Demokratiska Republiken Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Namibia, Seychellerna, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Elva av dessa länder ingår sedan 2008 i ett frihandelsområde. Målsättningen är att etablera en tullunion 2010 och en gemensam marknad. Förhandlingarna mellan EU och SADC är i sluttampen och ett avtal förväntas undertecknas under 2013. Flera av länderna är samtidigt medlemmar i SACU och några även i EAC och COMESA.

Skriv ut

SPECA (Special Programme for the Economies of Central Asia )

FN-program för att utveckla den regionala infrastrukturen för transporter samt utbytet av varor, tjänster och arbetskraft mellan sju centralasiatiska republiker - Afghanistan, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Ett huvudsyfte är att åstadkomma en regional samverkan för utbyggnad av ett flertal rörledningar för transport av olja och gas från regionen till världsmarknaden.

Skriv ut

STDF (Standards and Trade Development Facility)

Standards and Trade Development Facility (STDF) är en biståndsorganisation med sekretariat i WTO i Genève. STDF stödjer utvecklingsländer för att de ska kunna leva upp till internationella SPS-standarder, så att de kan bibehålla befintliga eller få tillträde till nya exportmarknader, samtidigt som hälsosituationen för människor, djur och växter i länderna förbättras. STDF arbetar med kapacitetsbyggnad genom kunskapsspridning, utbildning och finansiering av projekt. Ingående partners är FAO (Food and Agriculture Organization), OIE (World Organization for Animal Health), World Bank, WHO (World Health Organization), WTO (World Trade Organization) och ett antal givarländer, däribland Sverige

Skriv ut

SIA (Sustainability Impact Assessment )

Analys som görs för att utvärdera effekten på hållbar utveckling av ett visst politiskt beslut, till exempel ett nytt handelsavtal. Det finns ingen standardmetod för detta utan det sköts olika från fall till fall. EU är pådrivande för att alltid genomföra SIAs när nya avtal ska förhandlas.

Skriv ut

SEK (Svensk Exportkredit)

AB Svensk Exportkredit ägs till 65 procent av staten och resten av ABB. Verksamheten ska stödja svensk export och, till viss del även investeringar, utomlands genom långsiktiga och fördelaktiga krediter. Det kan gälla både varor och tjänster. Krediternas omfattning begränsas av Consensusöverenskommelsen. För att kunna exportera till osäkra marknader kan företag även söka exportkreditgarantier.

Skriv ut

REX (Systemet för registrerade exportörer)

Systemet för registrerade exportörer (REX) är ett självcertifieringssystem som den 1 januari 2017 kommer att ersätta den nuvarande ursprungscertifieringen som görs av myndigheter. Inom ramen för systemet kommer de exporterande företagen själva att utfärda ursprungsbevis till sina kunder. Förutom att proceduren kring själv utfärdandet förenklas, är det tänkt att REX ska bidra till att samla in och tillgängliggöra information om tillförlitliga EU-exportörer via en central databas. Databasen kommer att etableras och administreras av EU-kommissionen.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies