Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: S

Sustainable development (Hållbar utveckling )

Begreppet innefattar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Det definierades av den så kallade Brundtland-kommissionen i slutet av 1980-talet i rapporten "Our Common Future" som att dagens generation kan tillgodose sina behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. Vid Rio-konferensen 1992 enades FN:s medlemsländer om ett handlingsprogram, Agenda 21, som betonar samspelet mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling.

I ingressen till avtalet om upprättandet av WTO står bland annat att parternas förbindelser bör inriktas på att "...öka produktion av och handel med varor och tjänster, som medger ett optimalt utnyttjande av världens resurser i enlighet med målsättningen om en hållbar utveckling, i syfte att både skydda och bevara miljön...".

Se Handel och miljö, Handel och arbetsvillkor.

(Eng: Sustainable development).

Skriv ut

SDT (Särskild och differentierad behandling)

(Special and Differential treatment)

Förkortningen SDT står för särskild och differentierad behandling som utvecklingsländer erhåller i det multilaterala handelsregelverket i WTO. SDT innebär antingen åtgärder från i-ländernas sida, som preferenser och tekniskt bistånd, eller att utvecklingsländerna kan få lättnader för vissa åtaganden, genom övergångsperioder, undantag och flexibilitet. Det är främst de minst utvecklade länderna som får särskilda S&D-villkor, men i vissa avtal kan lättnader även ges till utvecklingsländer. Det finns ca 145 skrivningar om SDT i WTO:s regler. Det framgår av Dohadeklarationen att SDT är en integrerad del av WTO-avtalet och att översyn ska göras i syfte att precisera och effektivisera genomförandet. Detta är något som fortfarande diskuteras inom WTO och inga slutgiltiga beslut har ännu fattats. SDT är även aktuell i enskilda avtal som är föremål för förhandling inom ramen för det mulitlaterala handelsregelverket. Handelsprocedurer är ett sådant området. Se policy space.

(Eng: Special and Differential treatment, SDT)

Skriv ut

SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation)

Brett samarbete, bland annat på det ekonomiska området, som inleddes 1985 mellan sju länder i Sydasien: Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Maldiverna och Nepal. Afghanistan tillkom 2007. Inom ramen för ett preferensarrangemang ger medlemmarna varandra preferenser. Målsättningen är att upprätta ett frihandelsområde, South Asian Free Trade Area (SAFTA).

Skriv ut

SACU (Southern Africa Customs Union)

SACU är en tullunion som omfattar Sydafrika, Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland. Unionen grundades redan 1910, men återlanserades 1969 efter att nya självständiga stater uppstått. Se även SADC.

Skriv ut

SADC (Southern African Development Community )

SADC är en regional samarbetsorganisation som samlar 15 länder i södra Afrika: Angola, Botswana, Demokratiska Republiken Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Namibia, Seychellerna, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Elva av dessa länder ingår sedan 2008 i ett frihandelsområde. Målsättningen är att etablera en tullunion 2010 och en gemensam marknad. Förhandlingarna mellan EU och SADC är i sluttampen och ett avtal förväntas undertecknas under 2013. Flera av länderna är samtidigt medlemmar i SACU och några även i EAC och COMESA.

Skriv ut

SPECA (Special Programme for the Economies of Central Asia )

FN-program för att utveckla den regionala infrastrukturen för transporter samt utbytet av varor, tjänster och arbetskraft mellan sju centralasiatiska republiker - Afghanistan, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Ett huvudsyfte är att åstadkomma en regional samverkan för utbyggnad av ett flertal rörledningar för transport av olja och gas från regionen till världsmarknaden.

Skriv ut

STDF (Standards and Trade Development Facility)

Standards and Trade Development Facility (STDF) är en biståndsorganisation med sekretariat i WTO i Genève. STDF stödjer utvecklingsländer för att de ska kunna leva upp till internationella SPS-standarder, så att de kan bibehålla befintliga eller få tillträde till nya exportmarknader, samtidigt som hälsosituationen för människor, djur och växter i länderna förbättras. STDF arbetar med kapacitetsbyggnad genom kunskapsspridning, utbildning och finansiering av projekt. Ingående partners är FAO (Food and Agriculture Organization), OIE (World Organization for Animal Health), World Bank, WHO (World Health Organization), WTO (World Trade Organization) och ett antal givarländer, däribland Sverige

Skriv ut

SIA (Sustainability Impact Assessment )

Analys som görs för att utvärdera effekten på hållbar utveckling av ett visst politiskt beslut, till exempel ett nytt handelsavtal. Det finns ingen standardmetod för detta utan det sköts olika från fall till fall. EU är pådrivande för att alltid genomföra SIAs när nya avtal ska förhandlas.

Skriv ut

SEK (Svensk Exportkredit)

AB Svensk Exportkredit ägs till 65 procent av staten och resten av ABB. Verksamheten ska stödja svensk export och, till viss del även investeringar, utomlands genom långsiktiga och fördelaktiga krediter. Det kan gälla både varor och tjänster. Krediternas omfattning begränsas av Consensusöverenskommelsen. För att kunna exportera till osäkra marknader kan företag även söka exportkreditgarantier.

Skriv ut

REX (Systemet för registrerade exportörer)

Systemet för registrerade exportörer (REX) är ett självcertifieringssystem som den 1 januari 2017 kommer att ersätta den nuvarande ursprungscertifieringen som görs av myndigheter. Inom ramen för systemet kommer de exporterande företagen själva att utfärda ursprungsbevis till sina kunder. Förutom att proceduren kring själv utfärdandet förenklas, är det tänkt att REX ska bidra till att samla in och tillgängliggöra information om tillförlitliga EU-exportörer via en central databas. Databasen kommer att etableras och administreras av EU-kommissionen.

Skriv ut

REX (Systemet för registrerade exportörer (REX))

Systemet för registrerade exportörer (REX) är en slags ursprungsdeklaration. Inom ramen för systemet kommer exportörer att registrera sig i en särskild databas och få ett specifik identifikationsnummer. Detta nummer anges sedan på exempelvis fakturan vid export. Förutom att proceduren kring själv utfärdandet förenklas, är det tänkt att REX ska bidra till att samla in och tillgängliggöra information om tillförlitliga EU-exportörer via en central databas. Databasen kommer att etableras och administreras av EU-kommissionen.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies