Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: G

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

Allmänna tull- och handelsavtalet slöts 1947. Det innehåller det multilaterala regelsystemet för handeln med varor och bildar nu ett av de tre huvudavtalen i WTO. Till och med Kennedyrundan tjänade avtalet som ram endast för tullförhandlingar, men i Tokyorundan och Uruguayrundan förhandlades även kompletterande avtal om icke-tariffära handelshinder.

GATT-reglerna syftar till att skapa förutsägbarhet och stabilitet i den internationella varuhandeln. De centrala elementen är principen om icke-diskriminering (MGN, nationell behandling), bindande åtaganden till exempel ifråga om tullar, förbud mot kvantitativa restriktioner, åtgärder mot dumpad och subventionerad export för att främja en rättvis konkurrens, skyddsåtgärder mot marknadsstörande import, regler för tullunioner och frihandelsområden samt regler för särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna. Tvistlösningsmekanismen är gemensam med de andra WTO-avtalen, General Agreement on Trade in Services (GATS) och Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Skriv ut

GSP (Generalized Scheme of Preferences)

Generalised Scheme of Preferences, det så kallade GSP-systemet, är ett regelverk som omfattar tullförmåner för utvecklingsländer. Systemet erbjuder allmänna preferenser antingen genom tullfrihet eller genom en tullnedsättning. Det består av tre separata förmånsarrangemang, ett bas-GSP, en stimulansordning för länder med god samhällsstyrning och hållbar utveckling (GSP+) samt Everything But Arms (EBA) som innebär tullfrihet för MUL för allt utom vapen och ammunition. För konkurrenskraftiga utvecklingsländer kan preferenserna på enskilda varusektorer upphävas och rikare utvecklingsländer kan uteslutas helt. Förmånerna kan också temporärt upphävas för länder som till exempel tillämpar tvångsarbete.

Skriv ut

GSTP (Global System of Trade Preferences)

GSTP tillkom 1988 på UNCTAD:s konferens i Belgrad. Systemet gör det möjligt för utvecklingsländer att ge varandra preferenser. GSTP är endast öppet för medlemmar i G-77. 43 länder har ratificerat det avtal som ligger till grund för GSTP. Sedan 2004 pågår förhandlingar i den så kallade São Paulo-rundan om att revidera avtalet.

Skriv ut

GTAP (Global Trade Analysis Project)

GTAP är ett globalt nätverk av forskare och beslutsfattare som utför kvantitativa analyser av internationella handelsfrågor. GTAP tillhandahåller bland annat en datoriserad allmän jämviktsmodell (CGE) samt en omfattande databas över världsekonomin. GTAP-ansatsen används ofta för att simulera ekonomiska effekter, det vill säga sannolika utfall, av handelsliberaliseringar.

Skriv ut

GPA (Government Procurement Agreement)

GPA är WTO-avtalet om offentlig upphandling omfattar varor och vissa tjänster, inklusive byggentreprenader. Avtalet är ett s.k. plurilateralt avtal, som är bindande för de parter som anslutit sig. Syftet med avtalet är att öppna upp offentlig upphandling för utländsk konkurrens och genom transparens motverka korruption för att på bästa sätt säkerställa gränsöverskridande handel och en effektiv användning av skattemedel. Avtalet består av procedurregler och grundläggande regler och principer för offentlig upphandling samt parternas marknadstillträdesåtaganden som reglerar vilka åtaganden om marknadstillträde som parterna erbjuder varandra när det gäller försäljning till offentlig sektor. Upphandling som värdemässigt överstiger vissa överenskomna tröskelvärden uttryckta i IMF:s Special Drawing Rights (SDR) ska vara utsatta för internationell konkurrens.

Grundläggande principer för den offentliga upphandlingen är transparens, icke-diskriminering och objektivitet.

För närvarande är nitton medlemmar parter till avtalet (varav samtliga EU-medlemsländer räknas som en part). Ytterligare tio länder förhandlar om medlemskap. Därtill deltar 32 WTO-medlemmar/observatörer som observatörer i GPA:s kommitté. (September 2018)

Eng. GPA Government Procurement Agreement.

 

 

Skriv ut

GCC (Gulf Cooperation Council)

GCC är en samarbetsorganisation, bildad 1981, mellan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Samarbetet syftar till djupare regional integration och rör en stor mängd frågor inom bland annat ekonomi, politik, säkerhet, utbildning, kultur och hälsa. GCC-länderna har en gemensam tullunion.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies