Direktinvesteringar, tillgångar och flöden

Direktinvestering är en form av internationella kapitalflöden som vanligtvis avser kapitaltillskott till företag i andra länder än där det investerande företaget har sitt yttersta ägande. En direktinvestering syftar till kontroll över ekonomiska aktiviteter utomlands och görs ofta genom förvärv av existerande företag men kan även utgöras av nyetableringar, fusioner, expansioner och följdinvesteringar. 

Utländska direktinvesteringar i Sverige är de investeringar som utländska företag gör i företag belägna i Sverige och som därmed skaffar sig betydande ägarandelar med möjlighet till kontroll och inflytande över förvaltningen i dessa företag. Detta kan, till exempel, gälla investeringar i majoritetsägda företag (dotterföretag) eller förvärv av större minoritetsposter i företag som investeraren har en väsentlig intressegemenskap med. Svenska direktinvesteringar i utlandet är på motsvarande sätt de investeringar som svenska företag gör i företag i andra länder.

I statistisk rapportering är det vanligt att redovisa det samlade värdet på direktinvesteringsflöden och tillgångar, vilket visas i figurerna nedan. För mer statistik om direktinvesteringar, se kapitel 6 i kvartalsrapporten under dokument.

Direktinvesteringsfloden_2008-2017

 

Direktinvesteringstillgangar_2008-2017

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies