Så fungerar de nationella och globala kvoterna

EU:s definitiva skyddsåtgärderna på stål från den 2 februari 2019 bygger på ett kvotsystem som skiljer sig från det kvotsystem som var i kraft under de preliminära skyddsåtgärderna (fram till och med den 1 februari 2019).

Flera kvoter för samma produkt beroende på ursprung

Genom det nya kvotsystemet införs nationella kvoter för de största exportnationerna till EU av de produkter som omfattas av skyddsåtgärderna. De länder som inte tilldelas en nationell kvot kommer få globala kvoter. Detta innebär att det kommer finnas flera kvoter för samma produkt beroende på ursprunget på varan. I förordningens bilaga 4, sidan 37, framgår det vilka nationella kvoter som finns för respektive produkt.

Kvoterna släpps kvartalsvis 

För de nationella kvoterna släpps hela kvotvolymen i början av kvotperioden. De globala kvoternas kvotvolym delas dock in i kvartalskvoter där en fjärdedel av kvoten släpps inför varje nytt kvartal. Skulle det bli kvot kvar i ett kvartal så flyttas den kvarvarande volymen över till nästkommande kvartal. Ingen kvot flyttas dock över till nästkommande års kvot.

Om en nationell kvot skulle ta slut så har importörerna möjlighet att utnyttja den globala kvoten när den fjärde kvartalskvoten släpps.

Viktigt för företag att hålla reda på:

Nationell eller global kvot utifrån varans ursprung

Kvotnumret ändras under fjärde kvartalet

I och med det nya kvotsystemet blir det viktigt för dig som importör att noggrant kontrollera om du ska ansöka om en nationell kvot eller en global kvot så att du anger korrekt kvotnummer utifrån din varas ursprung i tulldeklarationen. Det är även viktigt att kontrollera vilket kvotnummer som ska användas vid de globala kvoterna då kvotnumret för fjärde kvartalet skiljer sig från kvotnumret för de tre första kvartalen.

Kvotnumren finns listat i förordningens bilaga 4, sid 37.

Det går även att se vilket kvotnummer som ska anges genom att söka på varans varukod och ursprungsland i Tulltaxan.

EU-förordningen om definitiva skyddsåtgärder för stål

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies