Kommerskollegiums arbete med Ceta 2007-2017

Kommerskollegium har sedan 2007 arbetat med frågor kopplade till handelsavtalet mellan EU och Kanada. Nedan har vi samlat detta arbete i en översikt. 

2007 November: Kommerskollegium får i uppdrag av regeringen att undersöka svenska näringslivsintressen i relationerna med Kanada. 
2008

31 januari: Kommerskollegium överlämnar utredningen "Svenska intressen i de ekonomiska relationerna med Kanada" till regeringen.

EU och Kanada diskuterar handelssamarbetet.

I slutet av året får Kommerskollegium i uppdrag att inför förhandlingsstarten undersöka och stämma av svenska näringslivsintressen. Uppdraget handlar om svenska tullpositioner för både industrivaruprodukter och jordbruksprodukter.

2009 Kommerskollegium undersöker svenska näringslivsintressen på uppdrag av regeringen.
2009-2014  

Förhandlingar mellan EU och Kanada om ett omfattande frihandelsavtal pågår.

Kommerskollegium genomför olika analyser och ger underlag till regeringen under förhandlingsperioden. Underlagen handlar om exempelvis tullar, tjänster, investeringar, offentlig upphandling, SPS-frågor (skydd av växt, djur och människors hälsa), standarder och immaterialrätt.

2013

18 oktober: EU och Kanada har politiskt slutfört förhandlingarna.
Läs mer

2014  EU och Kanadas förhandlingar om Ceta slutförda.
2015

Kommerskollegium utreder investeringsskyddskapitlet.
Läs rapporten Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada 

2016

Avtalstexten för Ceta publiceras i februari efter att ha genomgått juridisk granskning.
Läs avtalstexten 

5 juli:
EU-kommissionen presenterar ett så kallat blandat avtal. Det innebär att avtalet både innehåller bestämmelser som EU kan besluta om och bestämmelser som medlemsstaterna enskilt måste besluta om. Avtalet måste därmed godkännas av medlemsstaternas parlament innan det kan träda i kraft fullt ut.
Läs mer

14 juli:
Kommerskollegium får ett regeringsuppdrag att göra en konsekvensanalys av Ceta. Kollegiet ska utreda eventuella effekter på miljön, människors och djurs hälsa och demokratiskt beslutsfattande. Uppdraget ger möjligheten att samverka med andra relevanta expertmyndigheter. Kommerskollegium ställer därför frågor till sex myndigheter: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Uppsala universitet och Göteborgs universitet.
Läs regeringsuppdraget 
Läs konsekvensanalysen

28 oktober:
Europeiska unionens råd, alltså ministerrådet, undertecknar Ceta
Läs mer

30 oktober:
EU och Kanada undertecknar Ceta-avtalet 
Läs mer 

December:
Kommerskollegium får ett regeringsuppdrag att göra en analys av Ceta-avtalets bestämmelser om investeringsskydd (inklusive domstolslösningen), offentlig upphandling, miljö- och hälsorelaterade frågor och tjänstehandel samt av forumet för regleringssamarbetet. Uppdraget ska vara klart senast 1 maj 2017.
Läs regeringsuppdraget

2017

Kommerskollegium arbetar med det Ceta-uppdrag som ska lämnas till regeringen den 1 maj. Kollegiet bjuder in följande myndigheter för samråd: Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens Energimyndighet, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Livsmedelsverket. Samrådet sker genom möten, dialog om uppdraget och genom att inbjuda dem till att lämna skriftliga synpunkter

15 februari:
Europaparlamentet godkänner Ceta.
Läs mer

23 februari:
Lettland ratificerar Ceta-avtalet.

27 mars:
Dialog. Kommerskollegium bjuder inom ramen för Ceta-uppdraget, in representanter för ideella organisationer, fackliga organisationer och olika intresseorganisationer för att diskutera hur de önskar få möjlighet att komma in med sina åsikter och påverka i processen för att ta fram frihandelsavtal.

1 maj:
Kommerskollegiums utredning om Ceta överlämnas till regeringen.

21 september: Ceta börjar tillämpas provisoriskt.

Framöver:
Sveriges riksdag röstar om ratificering av Ceta i Sverige

2018   

22 mars: Sveriges riksdag godkänner Ceta                               

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies