Mexico.jpg

Mexiko

EU och Mexiko nådde den 21 april 2018 en så kallad principöverenskommelse om ett nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko. Det nya avtalet kommer att ersätta det avtal som för närvarande reglerar handelsförbindelserna mellan EU och Mexiko, det så kallade Globala Avtalet. Det Globala Avtalet trädde i kraft 1997 och innehåller politiskt samarbete, handelsrelationer och dialog.

Avtalet innehåller marknadstillträde för varor, ursprungsregler, tullsamarbete, skyddsåtgärder, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder, offentlig upphandling, konkurrens, tjänstehandel, investeringar, immaterialrätt och tvistlösning. Det nuvarande avtalet kommer att gälla fram till den dagen då det nya handelsavtalet träder ikraft.

I maj 2016 inledde EU och Mexiko förhandlingarna om att modernisera det nuvarande avtalet. Diskussioner har sedan dess pågått genom förhandlingsrundor innan en principöverenskommelse kunde nås. Vissa detaljer återstår nu att lösa, och målet är att kunna avsluta förhandlingarna under 2018. När förhandlingarna är färdiga kommer avtalstexten att publiceras på Europeiska kommissionens webbplats, översättas till alla officiella språk inom EU, kontrolleras av jurister-lingvister och sedan skickas till EU:s medlemsstater, Europaparlamentet och eventuellt medlemsstaternas nationella parlament för godkännande.    Det nya avtalet mellan EU och Mexiko kommer att förbättra marknadstillträdet för svenska företag. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter (industriprodukter är redan tullfria under nuvarande avtal). Avtalet ger också företag bättre förutsättningar för att köpa och sälja tjänster från/till Mexiko och ökar svenska företags tillgång till Mexikos marknad för offentlig upphandling. Vidare tar avtalet bort icke-tariffära handelshinder, förenklar handelsprocedurer och stärker handelsrelaterade immaterialrättigheter. Ambitiösa bestämmelser om hållbar utveckling och anti-korruption kommer också att ingå i avtalet.

Läs mer om det nya avtalet på Europeiska kommission hemsida.  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies