Singapore

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore är ett brett avtal, som innehåller inte bara avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, konkurrens och hållbar utveckling.

Status i förhandlingarna

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Singapore startade i början av 2010. Förhandlingarna slutfördes i december 2012 och paraferades 2013. Därefter har avtalet kompletterats med ett investeringskapitel. Kommissionen begärde i mars 2015 ett utlåtande från EU-domstolen om EU:s kompetens att signera och ratificera avtalet med Singapore. Domstolen lämnade ett yttrande i maj 2017. Kommissionen och Singapore överlägger just nu hur investeringsskyddsdelen i utkastet till avtal ska kunna anpassas till EU:s nya syn på frågan.

Bakgrund

Regionala förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), där Singapore är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken då var att EU och ASEAN som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de ASEAN-länder som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och ASEAN som region.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies