Vietnam

Den andra december 2015 slutförde EU och Vietnam förhandlingarna om ett frihandelsavtal (FTA). En principöverenskommelse nåddes i augusti och de frågor som återstod i förhandlingen löstes under hösten. Avtalstexten kommer att publiceras på EU-kommissionens hemsida. Den genomgår för närvarande granskning av jurister innan den ska översättas till alla EU:s officiella språk. Läs mer om process om godkännande och ratificering av frihandelsavtal.

Frihandelsavtalet med Vietnam beräknas träda i kraft under 2018.

Centrala delar i avtalet

Över 99 procent av EU:s och Vietnams tullar kommer att avvecklas enligt avtalet. Endast några varor är undantagna. För dessa varor har EU och Vietnam kommit överens om en viss liberalisering genom att avveckla tullen för en del av handeln genom tullkvoter. Vietnam kommer att avveckla 65 procent av importtullarna för varor från EU redan vid avtalets ikraftträdande. Resterande tullar kommer att avvecklas inom en tioårsperiod. EU:s tullar kommer att avvecklas inom sju år.

Vietnam har åtagit sig att öka användningen av internationella standarder i sina tekniska föreskrifter. När det gäller sanitära och fytosanitära åtgärder har Vietnam godtagit vissa viktiga principer som regionalisering och erkännande av EU som en enhet. En särskild bilaga i avtalet behandlar motorfordon. Enligt denna ska Vietnam fem år efter ikraftträdandet erkänna EU:s typgodkännande för fordon. Vietnam kommer även att godkänna ursprungsmärkningen "Made in EU" för icke-jordbruksprodukter (läkemedel undantaget).

Vietnam förbättrar marknadstillträdet för EU-företag för en rad olika typer av tjänstehandel, exempelvis affärstjänster, miljötjänster, post- och kurirtjänster, banktjänster, försäkringstjänster samt maritima tjänster. Vidare har Vietnam accepterat ett antal regleringar i vissa nyckelsektorer.

Vietnam har även åtagit sig att tillåta investeringar i tillverkning i en rad olika sektorer. Avtalet innehåller även investeringsskydd.

Avtalet innehåller bland annat åtaganden som går i linje med WTO:s Avtal för offentlig upphandling (GPA). Vidare finns åtaganden avseende statliga företag och subventioner samt immaterialrätt.

Avtalet innehåller även ett omfattande kapitel om hållbar utveckling.

Bakgrund

Regionala förhandlingar mellan EU och ASEAN, där Vietnam är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken då var att EU och ASEAN som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att förhandlingarna kört fast 2009 beslutade istället EU att starta bilaterala förhandlingar med de ASEAN-länder som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Förhandlingarna med Singapore är avslutade men avtalet är inte ikraft ännu. Förhandlingarna mellan EU och Vietnam lanserades i juni 2012. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att skapa ett avtal mellan EU och ASEAN som region.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies