Moldavien

Den 11 juni 2013 avslutade EU och Moldavien förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Förhandlingarna klarades av under 7 rundor och tog ungefär ett år, vilket är en mycket kort tid för en frihandelsavtalsförhandling. Avtalet är en del av ett bredare färdigförhandlat associationsavtal mellan EU och Moldavien som förhandlats inom ramen för Östliga Partnerskapet sedan 2010.

Den 29 november 2013, i samband med Östliga Partnerskapets toppmöte i Vilnius, paraferade EU och Moldavien associeringsavtalet. Innan avtalet kan träda i kraft, måste kraven för översättning, undertecknande och ratificering uppfyllas.

I och med Moldaviens undertecknade av associeringsavtalet mellan EU och Moldavien trädde frihandelsavtalet provisoriskt i kraft från 1 september 2014. Ratificeringsprocessen i EU:s medlemsstater pågår fortfarande, men Sveriges riksdag ratificerade avtalet den 28 november 2014. De aspekter av avtalen som regleras av EU:s gemensamma lagstiftning har dock redan börjat tillämpas.

Frihandelsavtalet

När nu avtalet träder i kraft kommer marknaderna att gradvist öppnas upp för import och export av de flesta industrivaror och jordbruksprodukter samt tjänster som finansiella-, transport-, miljörelaterade och distributionstjänster. Vissa jordbruksprodukter kommer att få en särskild mekanism för övervakning. Dessutom införs gemensamma regler för bland annat immaterialrätt, förenkling av handelsprocedurer, konkurrens, transparens och hållbar utveckling. En viktig del av avtalet är närmandet till EU:s lagstiftning.

Potentiell effekt

Enligt en genomförd konsekvensanalys (oberoende utredning, se länk till höger) beställd av EU-kommissionen innan förhandlings start, förväntas på lång sikt Moldaviens BNP öka med 5,4 % eller 142 miljoner euro.Dessutom, kommer inflationen att stabiliseras samt lönerna och invånarnas livskvalitet kommer att öka. Därutöver, säkerställer avtalet en öppen, stabil och förutsägbar juridisk miljö där handeln och investeringar mellan Moldavien och EU kan vidareutvecklas.

Trots den begränsade handeln mellan Sverige och Moldavien, är avtalet viktigt för Sverige eftersom det kommer att främja Moldaviens ekonomiska utveckling och integration med EU genom förbättrat marknadstillträde för moldaviska produkter och tjänster på EU:s inre marknad samt närma landets lagstiftning till EU:s. 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies