Centralamerika

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama – tillämpas provisoriskt sedan år 2013.

Avtalet förbättrar marknadstillträdet för både industrivaror och jordbruksprodukter genom gradvis liberalisering av den bilaterala varuhandeln. Handeln med industrivaror och fiskeprodukter kommer till stor del liberaliseras under tio år (undantag finns för vissa känsliga produkter där handeln liberaliseras under 15 år). Parterna har bestämt att förbättra marknadstillträdet för ett stort antal jordbruksprodukter genom att avskaffa eller minska tullarna helt eller inom en kvot.

Marknaderna öppnas upp för export och import av bland annat frukt och grönsaker, mejeriprodukter, vin och sprit, bilar, elektronik och maskiner samt förbättrar förutsättningar för tjänstehandeln, bland annat inom telekom, finans och miljö. Avtalet ger också förbättrat marknadstillträde för investeringar och offentlig upphandling. Dessutom inför parterna gemensamma regler på immaterialrätt, transparens och konkurrens.

Samarbete för att tackla handelshinder

För att underlätta handeln måste olika handelshinder tacklas och i linje med detta kom parterna överens om att samarbeta på områden som standardisering och SPS. Utvecklingen av harmoniserade regler och standarder inom varje region ska främjas i syfte att försäkra varors fria rörlighet. Kraven på märkning och etikettering förenklas. Dessutom kommer parterna att samarbeta vid utarbetandet av tekniska regler, standarder och bedömning av överstämmelser. Internationella standarder inom tullagstiftning och förenkling av handelsprocedurer tillämpas.

Mänskliga rättigheter och främjandet av ekonomisk integration i fokus

I avtalet ingår även en långtgående överenskommelse om skydd för mänskliga rättigheter. Parterna har likaså åtagit sig ett samarbete vad gäller skydd för miljö och grundläggande arbetsvillkor.

Ett viktigt mål med avtalet är att främja den regionala ekonomiska integrationen. Ett associeringsavtal mellan Centralamerika och EU stärker den centralamerikanska gemenskapen och bidrar till att föra länderna närmare en gemensam marknad. Eftersom Centralamerikas ekonomier är mycket beroende av den nordamerikanska marknaden, ger avtalet med EU möjlighet till breddning av exporten.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies