Östra och södra Afrika: ESA

Ett interimistiskt ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) mellan EU och Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe är sedan 2012 provisoriskt ikraft. Avtalet omfattar avskaffande av tullar och kvoter för import från dessa länder till EU samt en gradvis liberalisering av export från EU till dessa länder. Förutom tullar omfattar avtalet ursprungsregler, handelspolitiska skyddsåtgärder, tvistlösning och utvecklingssamarbete.

EU förhandlar för närvarande om ett EPA med Djibouti, Eritrea, Etiopien och Sudan, Malawi, Zambia och Zimbabwe, Komorerna, Mauritius, Madagaskar och Seychellerna. Parterna förhandlar bland annat om tjänster och investeringar, hållbar utveckling, regler för att underlätta handeln, och samarbete om tekniska handelshinder och sanitära och fytosanitära frågor.

En skillnad mellan EPA och EU:s övriga frihandelsavtal är att EPA innefattar ett samarbete där handelsliberaliseringar sker parallellt med biståndsinsatser. Detta för att bidra till att bygga upp en institutionell kapacitet för att förbättra ländernas förutsättningar att handla med EU.

Dokument

.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies