Avtal i kraft

Här kan du hitta information om EU:s frihandelsavtal som är i kraft. Vår ambition framöver är att det ska finnas information om alla EU:s frihandelsavtal som är i kraft.

EU har frihandelsavtal med ett stort antal länder både inom och utanför Europa. Dessa avtal varierar i omfång och bredd bland annat beroende på när och med vilken handelspartner som avtalet slöts. Nyare avtal är mer omfattande och behandlar många handelsområden utöver tullar.

De allra flesta avtalen i listan nedan är ikraft fullt ut. Processen innan ett avtal kan träda kraft tar lång tid, se avsnittet om avslutade förhandlingar där avtalen ännu inte är ikraft. I de fall det inte räcker att Europaparlamentet ratificerar utan det krävs att samtliga medlemsstater ska ratificera ett nytt avtal, är det vanligt att de delar av avtalet som kommissionen självt kan besluta om, vanligtvis större delen av avtalet, tillämpas provisoriskt i avvaktan på fullt ikraftträdande.

För några av de länder som EU förhandlat frihandelsavtal med och där avtalet inte är ratificerat ännu har EU antagit förordningar som möjliggör tidsbegränsade tullpreferenser i avvaktan på att avtalen ska ratificeras. Läs vidare om det land du är intresserad av under sektionen "Avslutade förhandlingar" till vänster, där avtalen som ännu inte är ikraft listas. 

EU:s frihandelsavtal (i kraft eller provisoriskt tillämpade)

I vänstermenyn under denna sektion (Avtal i kraft), hittar du de flesta av ovan nämda färdigförhandlade frihandelsavtal mellan EU och tredje länder.

Har du frågor om EU:s frihandelsavtal? Kontakta Kommerskollegiums Frihandelsavtalsgrupp.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies