Kommerskollegiums CETA-uppdrag

Med anledning av en artikel i februari 2017 i Dagens Arena, om regeringens hantering av CETA-avtalet, vill vi förtydliga några delar som rör Kommerskollegiums uppdrag.

Sommaren 2016 fick Kommerskollegium ett regeringsuppdrag att göra en konsekvensanalys av frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA. Uppdraget inkom den 14 juli och skulle vara Regeringskansliet tillhanda senast 12 augusti. Kollegiet hade att utreda eventuella effekter på miljön, människors och djurs hälsa och demokratiskt beslutsfattande. I uppdraget gavs möjligheten att samverka med andra relevanta expertmyndigheter.

Vi valde att ställa frågor till sex myndigheter: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Myndigheterna inkom skriftligen och svaren bifogades vårt remissyttrande till regeringen.

Kommerskollegium fick under hösten ytterligare ett regeringsuppdrag rörande CETA, där vi ska göra en mer omfattande analys av avtalet. Inom ramen för det ska kollegiet samråda med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens Energimyndighet, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Livsmedelsverket. För att inhämta synpunkter från relevanta akademiska institutioner har vi bjudit in: Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Dessutom har vi bjudit in Justitiekanslern.

När vi samråder med andra myndigheter besöker vi de som så önskar, eller där vi bedömer att särskilt behov finns, och diskuterar de frågor vi har i uppdrag att utreda. Därefter skickar de ett skriftligt svar. Relevanta delar tas med i vårt yttrande och övrigt biläggs.

Det nuvarande CETA-uppdraget ska redovisas senast 1 maj 2017.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies