Avslutade förhandlingar

Här hittar du information om de frihandelsavtal som är färdigförhandlade, men som inte tillämpas än.

Efter listan över länder som EU har färdigförhandlade avtal med finns information om den besluts- och ratificeringsprocess som krävs innan avtalen ska kunna träda ikraft.

Följande länder har EU färdigförhandlade avtal med:

I vänstermenyn under denna sektion (Avslutade förhandlingar), hittar du en rad färdigförhandlade frihandelsavtal mellan EU och tredje länder. Dessa befinner sig i olika faser i den ovannämnda processen, så avtalen kan inte tillämpas än.

Besluts- och ratificeringsprocess

När förhandlingarna om ett frihandelsavtal är slutförda, börjar en process som innebär godkännande och ratificering av avtalet. Processen sker i följande steg:

  • granskning av avtalstexten av jurister;
  • avtalsparafering innebär att chefsförhandlarna förser avtalstexten med sina initialer. Detta betyder att avtalstexten stämmer med förhandlingsresultatet och att en preliminär överenskommelse har nåtts;
  • översättning av avtalet till de 23 EU-språken. Motparten översätter avtalet till sitt officiella språk (om detta inte är engelska);
  • beslut om undertecknande och ingåendet av avtal: Det är Europeiska unionens råd som tar beslutet baserat på EU-kommissionens förslag;
  • avtalsundertecknande
  • avtalsgodkännande och ratificering: Båda parterna i ett avtal måste godkänna och ratificera det. För EU, är det Europa Parlamentet som godkänner avtalet. I det fall avtalet innehåller frågor där EU-kommissionen inte har exklusiv kompetens krävs också att medlemsstaterna ratificerar avtalet. Detta kan ta lång tid. För att företag ska kunna utnyttja avtalet så snart som möjligt, är det vanligt att de delar av avtalet som kommissionen självt kan besluta om (den exklusiva kompetensen) tillämpas provisoriskt (innan alla medlemsstaterna har ratificerat, men efter Europaparlamentets ratificering). Eftersom handelspolitiken är en exklusiv kompetens i EU, kan majoriteten av de bestämmelser som återfinns i ett frihandelsavtal tillämpas provisoriskt. När alla EU:s medlemsstater ratificerat avtalet tar den Europeiska unionens råd ett sista beslut att ingå avtalet.

När båda parterna i ett avtal har ratificerat, kan det träda i kraft. Hela processen från förhandlingarnas avslutning till ratificering av avtalet kan ta flera år beroende på hur snabbt olika faser kan avslutas.

Har du frågor om EU:s frihandelsavtal? Kontakta Kommerskollegiums Frihandelsavtalsgrupp.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies