Handskak-suddigt.jpg

Förhandlingar

Handelspolitik är de åtgärder som länder tillämpar för att påverka den internationella handeln med varor och tjänster samt utländska direktinvesteringar. Ofta utformas ett lands handelspolitik genom förhandlingar med andra länder, antingen i multilaterala förhandlingar i WTO eller i bilaterala och regionala förhandlingar.

Handelsförhandlingar syftar till en ömsesidig minskning av handelshinder, vilket resulterar i ökat marknadstillträde för exportörer och investerare. Genom förhandlingar kan länderna enas om gemensamma regelverk och principer för samarbete som underlättar för handeln. Länder kan också träffa avtal om ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för att bedöma varors överensstämmelse med den andra partens tekniska föreskrifter, så kallade avtal om ömsesidigt erkännande (Mutual Recognition Agreements, MRA).

Så arbetar Kommerskollegium

Kommerskollegiums utredningar och analyser bidrar till Sveriges förmåga att påverka den gemensamma handelspolitiken. Vår uppgift är att förse regeringen med kvalificerat underlag inför förhandlingar och beslut i handelspolitiska frågor. Vi har också direktkontakt med EU-kommissionen och andra EU-länder samt med utländska organisationer. Vi utreder och analyserar i nära samarbete med andra myndigheter, organisationer och företag. Vi medverkar också som experter inför och under förhandlingar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies