Varupaketet - ska förbättra handeln inom EU

EU:s så kallade varupaket ska förbättra handeln med industrivaror. Varupaketet är ett samlingsnamn för tre rättsakter, förordning 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, förordning 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter samt beslut 768/2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter.

Myndigheters kontroll av produkter

Förordningen 765/2008 syftar till att stärka de gemensamma reglerna om att medlemsstaterna ska kontrollera att produkter inte hotar exempelvis människors hälsa eller säkerhet. Enligt förordningen ska medlemsstaterna samarbeta och informera varandra om hur kontrollerna utförs och vad de offentliga myndigheterna gör för att se till att produkterna lever upp till de krav som fastställs i EU:s gemensamma regler, den så kallade harmoniserade gemenskapslagstiftningen. I Sverige finns ett 15-tal sektorsmyndigheter som utför marknadskontroll.

Gemensamma regler för ackreditering inom EU

Enligt förordningen ska det finnas gemensamma europeiska regler för hur ackreditering ska utföras. Ackreditering är en form av myndighetsbedömning av att organ som utför till exempel provning, certifiering eller besiktning har den rätta tekniska kompetensen för att utföra sina uppgifter. I Sverige är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) som utför ackreditering.

EU-förordningen om ackreditering och marknadskontroll trädde i kraft den 1 januari 2010.

Relaterat

Kommerskollegium är ansvarig myndighet för EU:s varuförordning 764/2008
Läs mer på vår webbsida för myndigheter och kommuner
Läs mer på vår webbsida för företag

Vad vet konsumenter och handlare om CE-märkning?

Marknadskontrollrådet och Swedac har låtit genomföra en undersökning så att ansvariga myndigheter ska kunna utvärdera sitt arbete med marknadskontroll. Ladda ner En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies