Handelsrelaterat bistånd och utvecklingssamarbete

Kommerskollegium ger stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete som en del av vårt uppdrag att främja en öppen och fri handel. Ett område där vi kan erbjuda hjälp inom utvecklingssamarbetet är tekniska handelshinder (technical barriers to trade, TBT).

Samordnar arbetet med tekniska handelshinder i Sverige

Kommerskollegium övervakar och bidrar till genomförandet av TBT-avtalet i Sverige. Vi svarar på frågor om bland annat tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse genom den så kallade TBT-kontaktpunkten. Kommerskollegium hjälper också till med svenska TBT-anmälningar till WTO. Kollegiet erbjuder expertis i frågor som rör genomförande av TBT-avtalet.

Stöttar utvecklingsländers arbete med tekniska handelshinder

Kommerskollegiums erfarenhet av TBT-samordning i Sverige har visat sig vara ett användbart verktyg för att bistå utvecklingsländer med teknisk assistans, särskilt när det gäller förbättrat genomförande av TBT-avtalet via god regleringssed (GRP) och nationell och regional samordning och samarbete mellan olika aktörer.

Kommerskollegium har tillsammans med sex östafrikanska länder – Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia – administrerat ett mentorskapsprogram som syftar till att bland annat förbättra TBT-infrastrukturen och ge understöd i utvecklandet av TBT-upplysningscentraler. Vi har även andra pågående projekt med Liberia, de länder som anslutit sig till Agadir-avtalet, Ecuador och Zambia.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies