TBT-avtalet

Syftet med Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om tekniska handelshinder (Technical Barriers to Trade, TBT) är att förebygga och begränsa onödiga tekniska handelshinder.

Det ursprungliga TBT-avtalet var ett resultat av Tokyorundan och trädde i kraft år 1980. Avtalet omförhandlades under Uruguayrundan och en reviderad version trädde i kraft år 1995 i samband med att WTO bildades. Då kom även det reviderade TBT-avtalet att omfatta organisationens samtliga medlemmar.

Globala regler för tekniska föreskrifter och rutiner

Avtalet innehåller bestämmelser som medlemmarna ska rätta sig efter när de utarbetar, fastställer och tillämpar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse (tekniska regler). Till tekniska föreskrifter räknas krav på varuegenskaper och därmed sammanhängande processer och tillverkningsmetoder, exempelvis krav på kvalitetsnivå, prestanda, säkerhet och mått, terminologi, symboler, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav. Med förfaranden för bedömning av överensstämmelse menas metoder för att kontrollera att tillämpliga krav i tekniska föreskrifter eller standarder är uppfyllda.

Förslag till tekniska regler går på remiss

Enligt avtalet ska förslag till nya tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som skiljer sig från eller för vilka internationella standarder saknas och som kan ha en väsentlig inverkan på handeln, anmälas till WTO:s sekretariat. Nya tekniska handelshinder kan förebyggas genom att medlemmarna på ett tidigt stadium kan ta del av kommande tekniska regler och inkomma med synpunkter på reglernas utformning. WTO-medlemmar ska lämna skälig tid för andra medlemmar att lämna kommentarer. Vanligtvis ska andra medlemmar få minst 60 dagar på sig att kommentera.

Kontaktpunkter i alla länder ger information

Enligt avtalet ska medlemmarna upprätta en eller flera kontaktpunkter som på förfrågan ska förse övriga medlemmar med information och underlag om tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Kommerskollegium är Sveriges kontaktpunkt enligt TBT-avtalet. Kollegiet ansvarar även för anmälningsprocedurerna enligt avtalet och deltar vid TBT-kommitténs möten.

Bevaka förslag till nya regler

Nya förslag till tekniska föreskrifter inom olika områden kan sökas fram på

  • EU-kommissionens databas för TBT-anmälningar (inklusive kommentarer  från länder utanför EU) eller
  • WTO:s databas för TBT-anmälningar (e-Ping).

Det är även möjlighet att prenumerera på nya anmälningar inom en särskild sektor eller från ett särskilt land.

På det harmoniserade EU-området är det EU-kommissionen som ansvarar för att anmäla tekniska regler enligt TBT-avtalet.

Myndigheters anmälningar enligt TBT-avtalet görs enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och Kommerskollegiums verkställighetsföreskrifter KFS 2008:1. Anmälningsformuläret för tekniska regler enligt TBT-avtalet är samma som för tekniska föreskrifter enligt EU:s anmälningsdirektiv ((EU) 2015/1535 och finns i högerspalten.

Kontakt för produktregler

Få reda på produktregler i andra länder via WTO:s webbplats

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies