Tekniska handelshinder

För att importera, saluföra eller använda varor på en marknad gäller normalt att varorna behöver uppfylla särskilda regler om utformning eller beskaffenhet, så kallade produktregler. För att kontrollera om varor lever upp till produktreglerna finns ibland bestämda förfaranden i form av exempelvis provning, certifiering, och märkning, förfaranden för så kallad bedömning av överensstämmelse.

Om produktregler eller förfaranden skiljer sig åt mellan olika marknader måste varorna anpassas till olika produktregler i olika länder. I vissa fall kan de behöva gå igenom ytterligare provningar eller certifieringar. De kan också behöva märkas på olika sätt i olika länder. Detta kan leda till så kallade tekniska handelshinder (Technical Barriers to Trade, TBT).

Inte tillåtet att skapa onödiga hinder för handeln

Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) syftar till att förebygga onödiga hinder för internationell handel. Samtidigt säkerställer det att WTO-medlemmarnas kan uppnå legitima mål såsom att skydda människors och djurs hälsa och att skydda miljön. WTO-avtalet säger bland annat att tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse inte får utarbetas, fastställas eller tillämpas för att skapa onödiga hinder för den internationella handeln. Det säger också att WTO-medlemmar inte får diskriminera andra WTO-medlemmar vad gäller dessa typer av åtgärder.

Nya förslag går på remiss för att förebygga nya handelshinder

Medlemsländerna i WTO ska ge information till andra WTO-medlemmar om nya tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse redan på förslagsstadiet och andra WTO-medlemmar får lämna synpunkter på förslagen. Detta för att motverka att tekniska handelshinder uppstår. TBT-avtalet syftar också till att öka harmoniseringen av tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse genom att uppmuntra användning av internationella standarder.

Provning och certifiering kan ömsesidigt erkännas

För att på andra sätt förebygga tekniska handelshinder och underlätta marknadstillträde kan exempelvis överenskommelser om ömsesidigt erkännande (Mutual Recognition Agreement, MRA), exempelvis av procedurer för bedömning av överensstämmelse (provning, certifiering, kontroll) användas. Sådana avtal kan exempelvis underlätta för företag, då provning och certifiering av varor kan ske inom EU mot de krav som gäller i importlandet. Detta medför både förenklingar, tidsvinster och minskade kostnader för europeiska exportörer när de vill ta sig in på nya marknader. EU har slutit avtal i form av MRA med bland annat USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Schweiz och Japan.

Tekniska föreskrifter i frihandelsavtal

Tekniska handelshinder berörs även på olika sätt i frihandelsavtal (FTA). Ett exempel är det frihandelsavtal som EU har slutit med Sydkorea. I det har Sydkorea och EU förbundit sig att harmonisera sina föreskrifter på fordonsområdet till det internationella regelverk som tagits fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium följer och deltar i det handelspolitiska samarbetet, exempelvis genom att bistå regeringen med handelspolitiska underlag inför och under arbetet i WTO:s TBT-kommitté och i samband med förhandlingar inför frihandelsavtal. Vi tar in synpunkter från svenska myndigheter, branschorganisationer och företag.

Kommerskollegium tar gärna emot information från företag som upplever tekniska handelshinder. Vi hjälper företag att, via regeringen, lyfta problemet till EU och WTO.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies