Ursprungsregler i frihandelsavtal


Vad är preferentiella ursprungsregler?

De preferentiella ursprungsreglerna ingår i EU:s frihandelsavtal och förmånsarrangemang. Syftet med dessa regler är att fastställa vilken grad av bearbetning som måste ha skett i det förmånsberättigade landet eller frihandelsområdet för att varan ska ges tullättnad.

I Europa håller de olika frihandelsavtalen i Pan-Euro-Med-området (PEM) på att länkas samman via ett gemensamt protokoll med identiska ursprungsregler. Detta innebär förutom ett tydligare regelverk också att kumulation möjliggörs. Kumulation är en regellättnad som innebär att länder som är bundna av avtalet kan använda varandras insatsvaror som om de vore ens egna, förutsett att de uppfyller de gemensamma ursprungsreglerna.

Reformeringen av EU:s ursprungsregler

2003 inleddes ett reformarbete av EU:s preferentiella ursprungsregler vilket 2010 mynnade ut i en reform av ursprungsreglerna i EU:s allmänna preferenssystem GSP. Tanken med reformeringen var inte bara att förbättra ursprungsreglerna i GSP utan även att de nya reglerna skulle gälla som modell för EU:s framtida handelsavtal.

För närvarande pågår en översyn av ursprungsreglerna PEM vilken baseras på reformeringen av GSP. Förhoppningen med revideringen är att den skall stärka den regionala integrationen och konkurrenskraften genom att göra ursprungsreglerna lättare att uppfylla. Genom att länka samman fler än 60 olika frihandelsavtal i regionen till ett gemensamt ursprungsprotokoll ökar förutsägbarheten för företagen vilket är kritiskt för deras förmåga att utnyttja tillgängliga tullförmåner.

Därutöver förhandlar EU också om frihandelsavtal med en mängd olika parter, däribland USA och Japan. Hur ursprungsreglerna i dessa avtal kommer att se ut är dock högst oklart i nuläget. EU möter två förhandlingsparter med system för ursprungsregler som skiljer sig avsevärt åt från den GSP-modell som EU normalt använder.

Hur arbetar Kommerskollegium med ursprungsreglerna?

Kommerskollegium arbetar med att få till stånd enkla och användarvänliga ursprungsregler som är anpassade till dagens globala produktionsmönster och gynnar handeln mellan länder. Vi analyserar de förslag till preferentiella ursprungsregler som presenteras inom ramen för EU:s pågående frihandelsavtalsförhandlingar och förser regeringen med beslutsunderlag i dessa frågor. Kollegiet skriver även egna utredningar på området. Vidare deltar vi i EU kommissionens kommitté för ursprungsregler som kallas Tullkodexkommittén, ursprungssektionen. Kommittén består av EU-kommissionen, som är ordförande, samt representanter från medlemsländerna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies