Ursprungsregler

Ursprungsregler används för att bestämma en varas ekonomiska ursprung, det vill säga avgöra vilket land eller region en vara som importeras kommer ifrån med syfte att få en lägre tull eller tullfrihet (preferentiella ursprungsregler). Ursprungsregler används även för andra ändamål, bland annat för att få en korrekt handelsstatistik och för att kunna tillämpa handelspolitiska instrument (allmänna/icke-preferentiella ursprungsregler).

Olika ursprungsregler i olika avtal

Ursprungsregler är en nödvändig komponent i preferensavtal då de säkerställer att endast avtalsparterna kan dra nytta av tullförmånerna. Utan ursprungsregler som definierar vilka varor som omfattas av avtalet kan en utomstående part utnyttja handelsavtalets förmånstull.

Ett av de största problemen med ursprungsregler är att de inte är enhetliga mellan olika handelsavtal, olika avtal har olika sätt för att fastställa ursprung på varor. Ett faktum som medför osäkerhet och sedermera kostnader.

Kriterier för att fastställa ursprung

Om en vara i sin helhet framställts i ett land får varan ursprung i landet ifråga. Om varan däremot framställts i två eller fler länder (eller innehåller material från flera länder) får den ursprung i det land där den genomgick den sista väsentliga/tillräckliga bearbetningen. Det är vanligt att en sådan bearbetning anses ha skett om den slutliga varan fått en annan tullposition än insatsvarorna (nummerväxlingskriteriet) det vill säga att varorna har klassificerats om, eller om ett visst procentuellt mervärde (värderegeln) tillförts i landet. Ursprungsreglerna fastställer vilken bearbetning som behöver utföras i ett land för att varan ska få ursprung i det landet.

Bevisa varans ursprung

Att uppfylla själva kriterierna för ursprung är den ena delen i processen att uppnå förmånsbehandling och därmed en lägre tullsats. Den andra handlar om att bevisa ursprunget. Detta görs vanligtvis via ett ursprungscertifikat eller en fakturadeklaration vilka är dokument som kan liknas vid en varas pass. På samma sätt som en person behöver uppvisa ett pass vid en gränspassering måste även varor göra det. Tullverket är den myndighet som hanterar olika former av ursprungsintyg i Sverige.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium arbetar för enkla och användarvänliga ursprungsregler som är anpassade till dagens globala produktionsmönster och gynnar handeln mellan länder.

Förutom att förse regeringen med beslutsunderlag inför förhandlingar deltar också Kommerskollegium i kommissionskommittén för ursprungsregler. Frågor som rör ursprungsregler behandlas inom EU:s tullkodexkommitté, ursprungssektionen. Kommittén består av EU-kommissionen, som är ordförande, samt representanter från medlemsländerna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies